23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

อัตลักษณ์