23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

นโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ของโรงเรียนพุขามครุฑณีอุทิศ

ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy
ปีงบประมาณ 2566

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2565