3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2566

แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 1 – 2
( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 )

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565