3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม​

ประกาศโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ติดตามผลการดeเนินงาน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประชุมผู้ปกครอง

สรุปผลการดeเนินกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์