6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน