23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นโยบาย No Gift Policy
ในสถานศึกษา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การให้บริการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตใน
โรงเรียนพุขามครุฑรุฑมณีอุทิศ