3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต

OIT42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT42 : การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ