วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
การดำเนินการป้องกันการทุจริต

OIT42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT42 : การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ