3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต

OIT41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

OIT41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

การสรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
สรุปงานของฝ่ายงบประมาณ 2565
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
การตอบแบบสอบถาม