วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
การดำเนินการป้องกันการทุจริต

OIT35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

OIT35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บทบาทและอํานาจหน้าที่ของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ