22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การส่งเสริมความโปร่งใส

OIT31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

OIT31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การสรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจําเดือน