26 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการประเมิน วPA วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA
ตำแหน่ง ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ