22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล