6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การบริหารงานงบประมาณ

OIT21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

OIT21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ