22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ข้อมูลพื้นฐาน

OIT2 : ข้อมูลผู้บริหาร

0IT 2 : ข้อมูลผู้บริหาร

นางอรทัย อินการทุม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

อีเมลล์ :

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6386515
นางสาวนพชรัตน์ จิโรจวิรัตน์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อีเมลล์ : Nopcharat@Pku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 056-792782