3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การบริหารงาน

OIT14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

OIT14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการบริหารงาน

โรงเรียนประจําปีการศึกษา 2565