6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
การบริหารงาน

OIT11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

OIT11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน

การสรุปผลการร้องเรียน / ร้องทุกข์
สรุปผลการปฏิบัติงานวิชาการ