23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ข้อมูลพื้นฐาน

OIT1 : โครงสร้างสถานศึกษา

0IT1 : โครงสร้างสถานศึกษา

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 6 ฝ่าย หรือภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น