22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2562

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

6.

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ภาคเหนือ (สพม.)

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

2

4

1

0

รายละเอียดผลการแข่งขัน

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.365ทองแดง181. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.377เงิน271. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มโท
3. เด็กชายธนพล  โกทัน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
3ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.679เงิน181. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
2. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
3. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
4การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.372เงิน331. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนาคสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
6. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
5การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.673เงิน311. นางสาวคัทลียา  หวังวิชา
2. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ
3. นายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  หาดธรรม
6. นายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
6เรียนรวม – ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.680.32ทอง151. นายปรีดา  กันนะลาด
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น84ทอง61. นายกฤษฎา  หัสโต
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
—————————-
 
5. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน C.U.T Crossword CHALLENGE 2019 AT Chirstian University Thailand วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019
 
นักเรียน 
เด็กชายธนภัทร ทองภู ชั้น ม.2/1
นายนภสินธ์ุ  ยังพิมาย  ชั้น ม.4/1
ครูผู้สอน 
นายสุเมธ ภู่ยาฟ้า
……………………….
4.

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 
วันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

32

16

5

10

รายละเอียดผลการแข่งขัน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 
วันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.369ทองแดง231. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขวัญอยู่
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.683ทอง111. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ทำมา
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.377เงิน61. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดอนพล
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.673เงิน101. นางสาวบุษยมาส  ธานีวงษ์
 
1. นางจารุดา  เจริญสาร
 
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.358เข้าร่วม101. เด็กชายอภิรักษ์  บิดาทุม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
6ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.676เงิน91. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.30เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
8ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.690ทอง61. นางสาวอังคณา  เขียวคราม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
9ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.368ทองแดง81. เด็กหญิงอาคิรา  ยอดฉิมมา
2. นางสาวเอรียา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
10ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.394ทอง41. เด็กหญิงเจนจิรา  จีพิมาย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กริสดี
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
11ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.662ทองแดง141. นายสุรชัย  เผือกแพ้วพงษ์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
12คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.338เข้าร่วม141. นางสาวสุมาลี  มั่นปาน
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
13คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6-1 1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
14คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.684ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายดุสิต  มาลินันท์
2. นางสาวศิริประภา  ดีไร่
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.314เข้าร่วม131. เด็กชายกันตวิชญ์  คำดี
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.620เข้าร่วม131. นายจิรศักดิ์  เรือนทอง
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
17คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.378เงิน71. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  วงศ์ทอง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
18คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.677เงิน91. นายกันตศักดิ์   แบบแผน
 
1. นางสาวบุญช่วย   ภักดี
 
19คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.353.5เข้าร่วม101. เด็กหญิงธิติมา  หาดธรรม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
20คณิตศาสตร์การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.360ทองแดง111. เด็กหญิงมนัสนันท์  น่วมโต
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
21วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.327เข้าร่วม201. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
3. เด็กหญิงอลิษา  เงินเถื่อน
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
22วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.629เข้าร่วม131. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอัฐภิญญา  วงษ์อุทัยนันท์
3. นางสาวเมทณี  มีภิปราย
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
23วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.681ทอง61. นางสาวชุติมา  ศรีทะ
2. นางสาวประภัสสร  ภู่นอก
3. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
2. นางศิริพร  บัวบาน
 
24วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.693ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวชลิตรา  เจิมทา
2. นางสาวนพรดา  ฟักนุช
3. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
25วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.682ทอง81. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
26สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.377เงิน201. เด็กชายกวินท์  ขันหมาก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างนาค
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
27สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.685.49ทอง61. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ที
2. นายอภิวิชญ์  แหยมใส
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
28สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.349เข้าร่วม211. เด็กชายกีรติ  น่วมโต
2. เด็กชายภูผา  หัสโต
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
29สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.660ทองแดง81. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์
2. นางสาวแพรวรุ่ง  บำรุงรัตน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
30ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.388ทอง41. เด็กหญิงธณัฐฎา  เทพลาชา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
31ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.678เงิน51. นางสาวณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
32ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.385ทอง51. เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญเพ็ง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
33ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.678เงิน81. นางสาวอารี  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
34ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.394ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
35ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.684ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
36ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.378เงิน61. เด็กหญิงวรรษมน  สุขเกษม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
37ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.682ทอง61. นางสาวนันทิวา  สุขจุ่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
38ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.386ทอง41. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จอมทอง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
39ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.376เงิน91. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
40ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.677เงิน131. นางสาวทักษิณา  สุขประสาท
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
41ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.394ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มโท
3. เด็กชายธนพล  โกทัน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
42ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
2. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
3. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
43ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6-1 1. นายวิษณุ  พุฒเถื่อน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
44ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.687ทอง71. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
45ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.683ทอง101. นายอนุชา  ขันอาสา
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
46ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.335เข้าร่วม201. เด็กหญิงพรนภัส  คำตา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
47ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.676.5เงิน91. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
48ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายจักรกฤษ  มังกรแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  ทองภู
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
49ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.670เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายนภสินธุ์   ยังพิมาย
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
50กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.674เงิน81. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์
2. นายอมรเทพ  เจริญชัย
3. นายไพศล  เบ้าเคลือบ
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
51คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.678เงิน61. นางสาวชาลิสา  พูนขุนทด
2. นางสาวอนันตญา  ปานพรม
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
52คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพรนภา  ทองบุญเกิด
2. นางสาวภาลินี  สาลี
3. นางสาววาสนา  ถังทอง
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
53คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.673เงิน61. นางสาวชลธิชา  คงศิริ
2. นางสาวธนพร  ปรีเดช
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
54คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.386.5ทอง81. เด็กชายธนโชติ  โพยนอก
2. เด็กชายนันทพงศ์  ขุนการินทร์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
55คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.682.33ทอง101. นายทรรศนัย  เทพอาษา
2. นายธนากร  ชูใจ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
56คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.683ทอง51. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง
2. นางสาวรัตน์ติญา  ทองสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
57คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.689ทอง41. นางสาวพัชราพร  บุญทา
2. นางสาววันวิสา  จันสุข
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
58คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.393ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญยศ
2. เด็กชายราเชนทร์  เสริมศิริ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
59การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.686ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวชลธิชา  ทองเต็ม
2. นางสาวปิยวรรณ  หาระชอน
3. นางสาวศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
60การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.385.6ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนาคสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
6. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
61การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.684.4ทองชนะเลิศ1. นางสาวคัทลียา  หวังวิชา
2. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ
3. นายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  หาดธรรม
6. นายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
62การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.394ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์
2. เด็กหญิงวริญญา  คำทนจันทร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประประโยชน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
63การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.687ทอง41. นางสาวฐิตินันท์  ภิรมย์สุข
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทร
3. นางสาวสุกันยา  วงษ์พาดกลาง
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
64เรียนรวม – ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.685ทองชนะเลิศ1. นายปรีดา  กันนะลาด
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
65เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น85ทองชนะเลิศ1. นายกฤษฎา  หัสโต
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
  
3.
…………………….
 
2. รางวัล การทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พลังงานสะอาด

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อบจ.เพชรบูรณ์  วันที่ 18 ส.ค. 2562

รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวบุญช่วย ภักดี……………………………………………
1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพฯ คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่  2 ส.ค. 2562

เด็กหญิงณภัทรา ช่องจอหอ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน

นางอนงค์นาถ ไวยกุล

นางกิติยา ผิวแตง

—————————————————————————