ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2562

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

6.

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ภาคเหนือ (สพม.)

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

2

4

1

0

รายละเอียดผลการแข่งขัน

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.365ทองแดง181. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.377เงิน271. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มโท
3. เด็กชายธนพล  โกทัน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
3ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.679เงิน181. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
2. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
3. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
4การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.372เงิน331. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนาคสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
6. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
5การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.673เงิน311. นางสาวคัทลียา  หวังวิชา
2. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ
3. นายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  หาดธรรม
6. นายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
6เรียนรวม – ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.680.32ทอง151. นายปรีดา  กันนะลาด
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น84ทอง61. นายกฤษฎา  หัสโต
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
—————————-
 
5. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน C.U.T Crossword CHALLENGE 2019 AT Chirstian University Thailand วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019
 
นักเรียน 
เด็กชายธนภัทร ทองภู ชั้น ม.2/1
นายนภสินธ์ุ  ยังพิมาย  ชั้น ม.4/1
ครูผู้สอน 
นายสุเมธ ภู่ยาฟ้า
……………………….
4.

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 
วันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

32

16

5

10

รายละเอียดผลการแข่งขัน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 
วันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.369ทองแดง231. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขวัญอยู่
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.683ทอง111. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ทำมา
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.377เงิน61. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดอนพล
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.673เงิน101. นางสาวบุษยมาส  ธานีวงษ์
 
1. นางจารุดา  เจริญสาร
 
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.358เข้าร่วม101. เด็กชายอภิรักษ์  บิดาทุม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
6ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.676เงิน91. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.30เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
8ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.690ทอง61. นางสาวอังคณา  เขียวคราม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
9ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.368ทองแดง81. เด็กหญิงอาคิรา  ยอดฉิมมา
2. นางสาวเอรียา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
10ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.394ทอง41. เด็กหญิงเจนจิรา  จีพิมาย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กริสดี
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
11ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.662ทองแดง141. นายสุรชัย  เผือกแพ้วพงษ์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
12คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.338เข้าร่วม141. นางสาวสุมาลี  มั่นปาน
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
13คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6-1 1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
14คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.684ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายดุสิต  มาลินันท์
2. นางสาวศิริประภา  ดีไร่
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.314เข้าร่วม131. เด็กชายกันตวิชญ์  คำดี
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.620เข้าร่วม131. นายจิรศักดิ์  เรือนทอง
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
17คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.378เงิน71. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  วงศ์ทอง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
18คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.677เงิน91. นายกันตศักดิ์   แบบแผน
 
1. นางสาวบุญช่วย   ภักดี
 
19คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.353.5เข้าร่วม101. เด็กหญิงธิติมา  หาดธรรม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
20คณิตศาสตร์การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.360ทองแดง111. เด็กหญิงมนัสนันท์  น่วมโต
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
21วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.327เข้าร่วม201. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
3. เด็กหญิงอลิษา  เงินเถื่อน
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
22วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.629เข้าร่วม131. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอัฐภิญญา  วงษ์อุทัยนันท์
3. นางสาวเมทณี  มีภิปราย
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
23วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.681ทอง61. นางสาวชุติมา  ศรีทะ
2. นางสาวประภัสสร  ภู่นอก
3. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
2. นางศิริพร  บัวบาน
 
24วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.693ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวชลิตรา  เจิมทา
2. นางสาวนพรดา  ฟักนุช
3. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
25วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.682ทอง81. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
26สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.377เงิน201. เด็กชายกวินท์  ขันหมาก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างนาค
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
27สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.685.49ทอง61. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ที
2. นายอภิวิชญ์  แหยมใส
 
1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
28สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.349เข้าร่วม211. เด็กชายกีรติ  น่วมโต
2. เด็กชายภูผา  หัสโต
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
29สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.660ทองแดง81. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์
2. นางสาวแพรวรุ่ง  บำรุงรัตน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
30ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.388ทอง41. เด็กหญิงธณัฐฎา  เทพลาชา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
31ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.678เงิน51. นางสาวณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
32ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.385ทอง51. เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญเพ็ง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
33ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.678เงิน81. นางสาวอารี  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
34ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.394ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
35ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.684ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
36ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.378เงิน61. เด็กหญิงวรรษมน  สุขเกษม
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
37ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.682ทอง61. นางสาวนันทิวา  สุขจุ่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
38ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.386ทอง41. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จอมทอง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
39ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.376เงิน91. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
40ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.677เงิน131. นางสาวทักษิณา  สุขประสาท
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
41ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.394ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มโท
3. เด็กชายธนพล  โกทัน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
42ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
2. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
3. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
43ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6-1 1. นายวิษณุ  พุฒเถื่อน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
44ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.687ทอง71. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
45ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.683ทอง101. นายอนุชา  ขันอาสา
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
46ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.335เข้าร่วม201. เด็กหญิงพรนภัส  คำตา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
47ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.676.5เงิน91. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
48ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายจักรกฤษ  มังกรแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  ทองภู
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
49ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.670เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายนภสินธุ์   ยังพิมาย
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
50กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.674เงิน81. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์
2. นายอมรเทพ  เจริญชัย
3. นายไพศล  เบ้าเคลือบ
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
51คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.678เงิน61. นางสาวชาลิสา  พูนขุนทด
2. นางสาวอนันตญา  ปานพรม
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
52คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพรนภา  ทองบุญเกิด
2. นางสาวภาลินี  สาลี
3. นางสาววาสนา  ถังทอง
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
53คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.673เงิน61. นางสาวชลธิชา  คงศิริ
2. นางสาวธนพร  ปรีเดช
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
54คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.386.5ทอง81. เด็กชายธนโชติ  โพยนอก
2. เด็กชายนันทพงศ์  ขุนการินทร์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
55คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.682.33ทอง101. นายทรรศนัย  เทพอาษา
2. นายธนากร  ชูใจ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
56คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.683ทอง51. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง
2. นางสาวรัตน์ติญา  ทองสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
57คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.689ทอง41. นางสาวพัชราพร  บุญทา
2. นางสาววันวิสา  จันสุข
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
58คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.393ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญยศ
2. เด็กชายราเชนทร์  เสริมศิริ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
59การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.686ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวชลธิชา  ทองเต็ม
2. นางสาวปิยวรรณ  หาระชอน
3. นางสาวศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
60การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.385.6ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนาคสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
6. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
61การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.684.4ทองชนะเลิศ1. นางสาวคัทลียา  หวังวิชา
2. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ
3. นายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  หาดธรรม
6. นายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
62การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.394ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์
2. เด็กหญิงวริญญา  คำทนจันทร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประประโยชน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
63การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.687ทอง41. นางสาวฐิตินันท์  ภิรมย์สุข
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทร
3. นางสาวสุกันยา  วงษ์พาดกลาง
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
64เรียนรวม – ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.685ทองชนะเลิศ1. นายปรีดา  กันนะลาด
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
65เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น85ทองชนะเลิศ1. นายกฤษฎา  หัสโต
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
  
3.
…………………….
 
2. รางวัล การทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พลังงานสะอาด

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อบจ.เพชรบูรณ์  วันที่ 18 ส.ค. 2562

รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวบุญช่วย ภักดี……………………………………………
1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพฯ คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่  2 ส.ค. 2562

เด็กหญิงณภัทรา ช่องจอหอ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน

นางอนงค์นาถ ไวยกุล

นางกิติยา ผิวแตง

—————————————————————————