3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

1.
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
รายการ รางวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวคัทลียา หวังวิชา นางสาวอนุช มนตรี

………………………………………………………………..2.  ระดับภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

3

0

2

0

รายละเอียดผลการแข่งขัน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว  1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ประดุจพรม
2. เด็กหญิงปริณดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุภานัน  ขันทองทิพย์ 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์ 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 1. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์
2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ
3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
3. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์ 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ 

3.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 3

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 3 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
ระหว่าง วันที่ 10 – 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

30

15

13

9

…………………………………………………………………………….

สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 3 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
ระหว่าง วันที่ 10 – 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว  1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม
2. เด็กหญิงปรินดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุภานัน  ขันทองทิพย์ 
1. นายกมล  ศรีแก้ว 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์
2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ
3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
3. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์ 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ 
รวม 12 8

…………………………………………………………………………….

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 3 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
ระหว่าง วันที่ 10 – 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธนพร  ปรีเดช  1. นางสาวจารุดา   เจริญสาร 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 14 1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักรเพชร  1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ธานีวงษ์  1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว  1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา  คำมาตร์  1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช  1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์  1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม  1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุวนันท์  โพธิ์ศรี2. เด็กหญิงอนันตญา  ปานพรม3. เด็กหญิงอารี  โพธิ์เอี่ยม  1. นางสาวอนุช  มนตรี2. นางสาวปิยะมาศ  คงเพชรศักดิ์ 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวพิมนภา  ยนตศาสตร์2. นางสาวศศิวิมล  มุ้ยห้วยแก้ว3. นางสาวสุธาทิพย์  สุขเกษม  1. นางสาวอนุช  มนตรี2. นางสาวเพชรรัตน์  โนนไทย 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงคัทลียา  หวังวิชา2. เด็กหญิงณิชารีย์  จูมจันทร์  1. นางสาวอนุช  มนตรี2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักรเพชร2. นางสาวเมทนี  มีภิปราย  1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร2. นางสาวอนุช  มนตรี 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเนตร2. เด็กหญิงศิรประภา  บุญใจ  1. นางสาวอนุช  มนตรี2. นางสาวเพชรรัตน์  โนนไทย 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวปิ่นมณี  โกมลมุสิก  1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร  1. นางกิติยา  ผิวแตง 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  1. นางรจนา  โอภาส 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 1. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์2. นางสาวธิดารัตน์  บุญครอง3. นางสาวปนัดดา  แสงสุรินทร์  1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล2. นางกิติยา  ผิวแตง 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง2. นางสาวปภาวดี  พุฒนอก3. นางสาวสุภาวดี  น้ำดอกไม้  1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี2. นางรจนา  โอภาส 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภูเวียนวงค์2. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญเพ็ชร  1. นางรจนา  โอภาส2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหงษ์สุดา  เบ้าเฟื้อย2. นายอนุวัต  อ่อนน้อม  1. นางรจนา  โอภาส2. นางสาวบุญช่วย  ภักดี 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสโรชา  สุนา  1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศิโรรัตน์  พุทธสอน  1. นางรจนา  โอภาส 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายนพพล  พร้าวสุข2. เด็กชายภราดร  สุดใจ  1. นางกิติยา  ผิวแตง2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หาดธรรม  1. นางกิติยา  ผิวแตง 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 1. นางสาวณัฐพร  เฉลยเนตร2. นางสาวปรีญาพร  สร้อยพูล3. นางสาวเพชรรัตน์  ลูกอินทร์  1. นางศิริพร  บัวบาน2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์2. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประโยชน์3. เด็กหญิงอลิษา  เงินเถื่อน  1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์ 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันจิรา  มีภิปราย2. นางสาวฉัตรวิไล  ธนพิพัฒน์กูล3. นางสาวภาวิตา  สีตะระโส  1. นางศิริพร  บัวบาน2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรันย์ธิวัฒน์  หวังวิชา2. นายสุรชัย  กดสาพรมมา3. นายโกวิทการ  กองผาสุก  1. นายสมชาย  ขอกลาง2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์2. นายไพศล  เบ้าเคลือบ  1. นายสมชาย  ขอกลาง2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.13 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน2. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง3. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์4. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ5. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์  1. นายชาตรี  พรมบุตร2. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.17 ทอง 4 1. นายจีรศักดิ์  พันธุ์ประเสริฐ2. นายธีรภัทร์  หลบหลีกพาล3. นางสาวรัตน์ติยา  ทองสุข4. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์5. นายเชตะวัน  แสงเรือง  1. นายกมลาศ  งามจิตร2. นายวราวุฒิ  ดีทำมา 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.71 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชื้อชัย  1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 10 1. นางสาวสิริกัลยา  ทองพวง  1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 18 1. เด็กชายปรเมษ  วิสา2. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง  1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.25 เงิน 12 1. นางสาวชนัฏดา  หมวกผัน2. นายธีรภัทร์  จาพร  1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หมวกผัน2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เณรแขก3. เด็กหญิงถิรพร  มูลที4. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยสูงเนิน5. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรมั่น6. เด็กหญิงรพีพร  พลเดช7. เด็กหญิงวรรณิภา  เรือนปัญจะ8. เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยคำมูล9. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ10. นางสาวเมยวี  เนตรพินิจ  1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง2. นายสุริยัน  เต่าทอง3. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายกีรติ  น่วมโต2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก  1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา2. นายสิปปนนท์  จันทร์แปลง 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวนพวรรณ  โพธิ์นอก2. นางสาวปรารถนา  ทับพุ่ม  1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี2. นายสุริยัน  เต่าทอง 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น  1. นายกมล  ศรีแก้ว 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  หลีอินทร์  1. นายกมล  ศรีแก้ว 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1   1. นางสาวปาริชาติ  วงษ์ดวง  1. นายกมล  ศรีแก้ว 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์2. เด็กหญิงมลทิชา  กริสดี  1. นายกมล  ศรีแก้ว 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 11 1. นายจิตรภาณุ  กลิ่นเจิญ  1. นายกมล  ศรีแก้ว 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม2. เด็กหญิงปรินดา  แสงทอง3. เด็กหญิงสุภานัน  ขันทองทิพย์  1. นายกมล  ศรีแก้ว 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายรัชพล  ศรีสำอาง  1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงนันทิชา  เมินขุนทด  1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวเบญจวรรณ์  โภคา  1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1   1. เด็กหญิงปราถนา   ชัยสูงเนิน  1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา   คำสิงห์  1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวอรอนงค์  มุกดา  1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายรัชพล  ศรีสำอางค์  1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุภาวดี  นำดอกไม้  1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงคัทลียา  หวังวิชา  1. นางสาวโสภา  ดอนต้มไพร 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.6 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐธิดา  หลีอินทร์  1. นางสาวโสภา  ดอนต้มไพร 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค  1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเรวัต  เภาหงษ์ทอง  1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 12 1. นายธนากร  ชูใจ2. นายวรายุทธ์  กาเผือก  1. นายกฤษณะ  สาลีผล2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 1. นางสาวชิดชนก  ยอดอ่วม2. นางสาวพิมลพรรณ  เณรอยู่  1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์2. นายกฤษณะ  สาลีผล 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง2. นางสาวอริสรา  เชียรดร  1. นายกฤษณะ  สาลีผล2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม2. เด็กหญิงสุมาลี  มั่นปาน  1. นายศราวุฒิ  ภาชะนัย2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ  1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์2. นายกฤษณะ  สาลีผล 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์2. เด็กชายสุพศิน  กดสาพรมมา  1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์2. นายกมลาศ  งามจิตร 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  แก้วรัตน์2. นางสาวมาฤณี  คันธมาศ  1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์2. นายกมลาศ  งามจิตร 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์พิชญ์  ร่วมทรัพย์2. นายภูมินทร์  ไชยโรจน์  1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์2. นายกฤษณะ  สาลีผล 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งรัตน์  เคนเพชรแสง2. นางสาวสุภาพร  สีสมุทร์  1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์2. นายกมลาศ  งามจิตร 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร  1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์2. นายกฤษณะ  สาลีผล 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม2. นางสาวธัญพร  เพียรใจ  1. นายกฤษณะ  สาลีผล2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ 
68 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ3. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์  1. นายสมชาย  ขอกลาง2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  พูนขุนทด2. เด็กหญิงปิยเนตร  รัตนโสภณ3. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนรัตน์  1. นางสาวจารุดา  เจรญสาร 

…………………………………………………………………………….