3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
ระดับภาคเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.389ทอง61. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.677เงิน191. นางสาวปรียาพร  สร้อยพูล
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
3ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.372เงิน221. เด็กชายนิว  คำจันทร์
2. เด็กหญิงปรินดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พูนหมี
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
4คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.380ทอง91. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
5คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.666ทองแดง311. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. นายโกวิทการ  กองผาสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
6หุ่นยนต์การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.686ทอง61. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
3. นายเดชาธร  สมใจ
 
1. นางนฤมล  พึ่งกิจ
2. นายสมชาย  ขอกลาง
 
7การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.387ทอง71. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิตา  สูงแข็ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม
5. เด็กหญิงพรศิริ  พรมณี
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นายกมล  ศรีแก้ว
3. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
8การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.684ทอง141. นายนที  อาศัย
2. นางสาวปภาวดี  พุฒนอก
3. นางสาวปิยฉัตร  บุญฮวด
4. นางสาววิภาดา  ซามาตร
5. นางสาวเพชรรัตน์  ลูกอินทร์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 
1. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
2. นายกมล  ศรีแก้ว
3. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 

 
 
2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม  ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 
ระหว่าง วันที่ 15 – 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.675เงิน91. นางสาวณัฐธิดา  พุ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.377เงิน71. เด็กหญิงสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
3ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
4ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.375เงิน131. เด็กหญิงวรรณวิสา  สมบัติวงศ์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
5ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
6ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.676เงิน71. นางสาวสุธาทิพย์  สุขเกษม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3-1 1. นางสาวนิรชา  ไพศาล
2. นางสาวปวีณอร  ผ่องคำพันธ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  พันธอึ่ง
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
8ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.360ทองแดง101. เด็กหญิงจิราวดี  ธานีวงษ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  จูมจันทร์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
9ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาววิชิดา  รอสูงเนิน
2. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
10คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.331เข้าร่วม121. เด็กหญิงณัฐยาน์  คำแก้ว
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
11คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.668ทองแดง41. นางสาวอาระยา   ยงจอหอ
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
12คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงธิดารัตน์   นาโพธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  เมืองแสน
3. เด็กหญิงอัญรัตน์   พลเวช
 
1. นางกิติยา   ผิวแตง
2. นางสาวบุญช่วย   ภักดี
 
13คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.685ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณัฐธิดา  พุ่มแจ้ง
2. นางสาวปภาวดี  พุฒนอก
3. นางสาวอารียา  หวะสุวรรณ
 
1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
2. นางรจนา  โอภาส
 
14คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจิราภรณ์   ฤทธิ์บำรุง 
2. นางสาวภาวิตา   สีตะระโส 
3. นางสาวสุภาวดี   น้ำดอกไม้ 
 
1. นางอนงค์นาถ   ไวยกุล
2. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.360.8ทองแดง51. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภูเวียนวงค์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญเพชร์
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.664ทองแดง51. นางสาวณัฐพร  เฉลยเนตร
2. นางสาวธัญพร  เพียรใจ
 
1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
2. นางรจนา  โอภาส
 
17คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.330เข้าร่วม51. เด็กชายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
18คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.642เข้าร่วม111. นางสาวอรอนงค์  บุญแสง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
19วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.671เงิน81. นางสาวธนพร  วงษ์ดวง
2. นางสาววรกมล  ทองเพียร
3. นางสาวเก็จมณี  เฉลิมพร
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
20วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3-1 1. เด็กชายกรรชัย  เดชนะ
2. เด็กชายทินภัทร  โสระฏา
3. เด็กชายรัชพล  ศรีสำอางค์
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
21วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.681ทอง61. นางสาวจันจิรา  มีภิปราย
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำสะอาด
3. นายภูมินทร์  ไชยโรจน์
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
22วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.685ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวนิศาชล  พรรณทรัพย์
2. นายวุฒินันท์  ศิริ
3. นางสาวสุนิษา  จำเนียรพล
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
23วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายจักรกรี  เมินดี
2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
24สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6-1 1. นางสาวชิดชนก  ยอดอ่วม
2. นางสาวพิมลพรรณ  เณรอยู่
3. นางสาวรุ่งรัตน์  เคนเพชรแสง
4. นางสาวสุภาพร  สีสมุทร์
5. นางสาวอริสรา  เชียรดร
 
1. นายธนาพิชญ์   บุญฟอง
 
25สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681ทอง41. นายจิตรภาณุ  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวฉัตรวิไล  ธนพิพัฒน์กูล
3. นางสาวนฤมล  มินาคำ
4. นางสาวบุษบง  ฤทธิ์เอนก
5. นางสาวพรนภา  ม่วงกล่ำ
 
1. นายฐกฤตธรณ์   สัมลี
2. นางสาวโสพิศ   ปิ่นป้อง
 
26สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.685ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวชลธิชา  ทองเพียร
2. นายธีรภัทร์  หลบหลีกพาล
3. นางสาววรรณนิษา  วีรชัย
4. นางสาวหงษ์สุดา  เบ้าเฟื้อย
5. นายอนุวัต  อ่อนน้อม
 
1. นายฐกฤตธรณ์   สัมลี
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
27สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.378.4เงิน151. เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อชัย
 
1. นายฐกฤตธรณ์   สัมลี
 
28สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.682.67ทอง91. นางสาวสิริกัลยา  ทองพวง
 
1. นายฐกฤตธรณ์   สัมลี
 
29สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.388ทอง81. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง
2. เด็กชายไพศล  เบ้าเคลือบ 
 
1. นางสาวโสพิศ   ปิ่นป้อง
2. นายธนาพิชญ์   บุญฟอง
 
30สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.666.8ทองแดง141. นายธีรภัทร   จาพร
2. นางสาวประภัสสร  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวโสพิศ   ปิ่นป้อง
2. นายธนาพิชญ์   บุญฟอง
 
31สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.371เงิน81. เด็กหญิงชนัฏดา   หมวกผัน 
2. เด็กหญิงอาทิตยา    โกทัน 
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
32สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.676เงิน71. นางสาวจุฑามาศ   วงษ์ทองดี 
2. นางสาวหัทยา   บุญนุ่ม 
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
33ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
34ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.678เงิน71. นางสาวอนุสรา  คำพันธ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
35ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.364ทองแดง121. เด็กหญิงวรัญญา  แย้มกุล
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
36ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.682ทอง41. นางสาวณัฐธิดา  หลีอินทร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
37ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.379เงิน41. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเกิด
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
38ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นางสาวปรียาพร  สร้อยพูล
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
39ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.394ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงนันทิวา  สุขจุ่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
40ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสุุดา  นาพะยับ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
41ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.376เงิน101. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
42ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงปวิรศา  ใจดี
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
43ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.678เงิน61. นางสาวปาริชาติ  วงษ์ดวง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
44ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กชายนิว  คำจันทร์
2. เด็กหญิงปรินดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พูนหมี
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
45ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาววัลยา  อุบลศรี
2. นางสาวเบญจวรรณ  โภคา
3. นางสาวเพชรี  หมื่นสีทา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
46ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายสันติชัย    โนนไทย 
 
1. นายวุฒิศักดิ์   กะตะศิลา
 
47ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.357เข้าร่วม121. เด็กหญิงนันทิชา    เมินขุนทด 
 
1. นายวราวุฒิ   ดีทำมา
 
48ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.675เงิน111. นางสาวเสาวลักษณ์   อัคราช 
 
1. นายวุฒิศักดิ์   กะตะศิลา
 
49ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มณีเนตร 
 
1. นายวราวุฒิ   ดีทำมา
 
50กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.682ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายกมล   ซุยกระโทก
2. นายจิตพงษ์  เภตรา
3. นายธเนศ   ปรึกกระโทก
4. นายพงษ์สิทธิ์  โกทัน
5. นายสุเมธ  ธานีวงษ์
6. นายอภิสิทธิ์  แตงอ่อน
 
1. นายประวิทย์  จิรสัญญาณสกุล
2. นายเชษฐา  สุรโคตร
3. นายวราวุฒิ   ดีทำมา
 
51กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.366ทองแดง121. เด็กหญิงธนพร  ปรีเดช
2. เด็กหญิงบุษยมาส  ธานีวงษ์
3. เด็กหญิงปิยเนตร  รัตนโสภณ
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นายกมล  ศรีแก้ว
 
52คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.376เงิน71. เด็กชายธนากร  ชูใจ
2. เด็กชายวรายุทธ์  กาเผือก
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
53คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3-1 1. นายนพพล  พร้าวสุข
2. เด็กชายภราดร  สุดใจ
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
54คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.386ทองชนะเลิศ1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
55คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงจิดาภา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงสุภัสศร  แสงกล้า
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
56คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.686ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายสุรชัย  กดสาพรมมา
2. นางสาวอภิสรา  วิเชียร
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
57คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.680ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายพงษ์พิชญ์  ร่วมทรัพย์
2. นายเชตะวัน  แสงเรือง
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
58คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.697ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. นายโกวิทการ  กองผาสุข
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
59หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6-1 1. นายธรรมรัตน์  กองทอง
2. นายสมรักษ์  อยู่ยงสินธุ์
3. นายสันติชัย  โนนไทย
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
60หุ่นยนต์การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.694ทองชนะเลิศ1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
3. นายเดชาธร  สมใจ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
61การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.384ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิตา  สูงแข็ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม
5. เด็กหญิงพรศิริ  พรมณี
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
 
62การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.683ทองชนะเลิศ1. นายนที  อาศัย
2. นางสาวปิยฉัตร  บุญฮวด
3. นางสาววรรณิษา  ดอนพูนไพร
4. นางสาววิภาดา  ซามาตร
5. นางสาวเพชรรัตน์  ลูกอินทร์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
63การงานอาชีพการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.679เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกฤษณา  จ้อยทองมูล
2. นางสาวนฤมล  ชัยแก้ว
3. นางสาวน้ำค้าง  เขียวหวาน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
3. ผลการแข่งขัน ทักษะ ภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย 2559 
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.40
 
 

รายการ

รางวัล

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-6

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร

นางสาวอนุช มนตรี

เขียนตามคำบอก ม.4-6

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวนิรชา ไพศาล

นางสาวจารุดา เจริญสาร

 
 
4. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 
วันที่  26 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม  สพม.40
 
 

รายการ

เหรียญ

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

Story telling  ม.1-3

ทองแดง

ด.ช. รัชพล ศรีสำอางค์

นายสุเมธ ภู่ยาฟ้า

Story telling  ม.4-6

ทอง

นางสาวสุภาวดี น้ำดอกไม้

 นางสาวนิด ใบบัว

Multi-skill  ม.1-3

เข้าร่วม

ด.ญ.คัทลียา หวังวิชา

 นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์

Multi-skill  ม.4-6

เข้าร่วม

นางสาวเก็จมณี เฉลิมพร

 นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร