23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2557

ผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2557

 

ผลงานระดับประเทศ
      ด.ญ.นุชรี ชัยฤทธิ์  รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน การเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฝึกสอน โดย
นายกมล ศรีแก้ว 
 
 
 
      ด.ญ.ฐิติมาภร รัตนทอง ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 ระดับประเทศ พร้อมโล่ห์ เกียติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ในการแข่งขัน การแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม. 1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานระดับภาคเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ จังหวัดแพร่ 
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.60เข้าร่วม 1. นางสาวธนภรณ์  ศรีจันทรา
2. นางสาวปวีณอร  ผ่องคำพันธ์
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.395ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงนุจรีย์  ชัยฤทธ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
3ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.377เงิน111. เด็กหญิงชุลีพร  ฟักคำ
2. เด็กหญิงลักษิกา  แปลงนารี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โภคา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
4คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.382.5ทอง81. เด็กหญิงณัฐรัตน์   ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร  เพียรใจ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
5การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.388.4ทอง71. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิดา  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หัสโต
4. เด็กหญิงรินรดา  ไชยศรีจันทร์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  เพดาร
6. เด็กหญิงเกวลี  ตั้งใจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
 
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

77

เงิน

5

1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สายแก้ว
 

1. นางสาวอนุช  มนตรี
 

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

69

ทองแดง

14

1. นางสาวธนพร  วงษ์ดวง
 

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 

3

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

66

ทองแดง

14

1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษชาติ
 

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 

4

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

82

ทอง

10

1. นางสาววิชิดา  รอสูงเนิน
 

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 

5

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

74.6

เงิน

10

1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุขเกษม
 

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 

6

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

65

ทองแดง

9

1. นางสาวนฤมล  อินทรโฆษิต
 

1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 

7

ภาษาไทย

พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

-1

 

1. เด็กหญิงสุภัทรศร  สถาบรรณ
2. เด็กหญิงสุรัสสา  บุญนาวงศ์
3. เด็กหญิงอินทิชา  ปานคง
 

1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางวีณา  ลิ้มประเสริฐ
 

8

ภาษาไทย

พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

-1

 

1. นางสาวนิรชา  ไพศาล
2. นางสาวนิศาชล  พรรณทรัพย์
3. นางสาววรวี  สีสุโข
 

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางวีณา  ลิ้มประเสริฐ
 

9

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

90

ทอง

4

1. เด็กหญิงฐิติมาพร  รัตนทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูจักเพชร
 

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 

10

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

90.2

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวธนภรณ์  ศรีจันทรา
2. นางสาวปวีณอร  ผ่องคำพันธ์
 

1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 

11

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

-1

 

1. เด็กหญิงนุชรี  ชัยฤทธิ์
 

1. นางกิติยา  ผิวแตง
 

12

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

20

เข้าร่วม

6

1. นางสาวสุนิดา  อั้นสวัสดิ์
 

1. นางสาวรจนา  โอภาส
 

13

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6

-1

 

1. นางสาวนางสาวชันญา    บุญสะอาด
2. นางสาวพรรณประภา  สุนทร
3. นางสาวพลอยไพลิน  กุนอก
 

1. นางรจนา  โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 

14

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงมณฑิรา  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหมือนเงิน
3. เด็กหญิงอารียา  หวะสุวรรณ์
 

1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 

15

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

72.5

เงิน

5

1. เด็กชายนพดล  พงศ์พิละ
2. เด็กชายวิศวะ  พุฒเถื่อน
 

1. นางรจนา  โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 

16

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

64.75

ทองแดง

6

1. นายทวี  เพชร์อุย
2. นางสาวพนิดา  ทีขาว
 

1. นางรจนา  โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 

17

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

22

เข้าร่วม

11

1. เด็กชายศตวรรษ  แสงสนธิ์
 

1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 

18

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

50

เข้าร่วม

5

1. นางสาวณัฏฐนิช   แสนนอก
 

1. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
 

19

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

62

ทองแดง

20

1. เด็กหญิงณัฐพร  เฉลยเนตร
2. เด็กหญิงนงนุช  สังกรม
3. เด็กหญิงปราถนา  ทับพุ่ม
 

1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 

20

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

80

ทอง

5

1. นางสาวกนกวรรณ  เฉลิมพร
2. นายธีรภัทร  โพธิ์ศรี
3. นายอรรณพ  ศรีวิราช
 

1. นางศิริพร  บัวบาน
 

21

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

73.3

เงิน

4

1. เด็กหญิงจันจิรา  มีภิปราย
2. เด็กหญิงธิติญาพร  หงษ์คำดี
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  หวังวิชา
 

1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 

22

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

-1

 

1. นางสาวสิณีนาฏ  ทวีสุข
2. นางสาวหัทยา  บุญนุ่ม
3. นางสาวอาระยา  ยงจอหอ
 

1. นางศิริพร  บัวบาน
 

23

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

-1

 

1. นายยศพล  กราวกระโทก
2. นายสมุนไพร  ไชยเดช
 

1. นายสมชาย  ขอกลาง
 

24

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

-1

 

 

 

25

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

80

ทอง

6

1. นางสาวกาญจนา  อินทรโฆษิต
2. นางสาววัลภา  ช่องจอหอ
3. นางสาววิภาวดี  โพธิ์ทอง
4. นางสาวอรพรรณ  เคนสุข
5. นายเศรษฐสรณ์   ไชยประเสริฐ
 

1. นายธนาทร   แสงเพ็ชร
2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
 

26

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

85.25

ทอง

5

1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ทองพวง
 

1. นายธนาทร   แสงเพ็ชร
 

27

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

88.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวสุชานันท์  ไข่นิล
 

1. นางสาวโสพิศ   ปิ่นป้อง
 

28

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

81

ทอง

15

1. เด็กหญิงวรรณนิษา  มีราชัย
2. เด็กชายไพศล  เบ้าเคลือบ
 

1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายธนาทร  แสงเพ็ชร
 

29

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

85

ทอง

6

1. นางสาวณีรนุช  ผาละกรรณ์
2. นายนัฐพล  สีอินทร์
 

1. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
2. นายธนาทร  แสงเพ็ชร
 

30

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

75

เงิน

8

1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงวัลยา  อุบลศรี
 

1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 

31

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3

65

ทองแดง

8

1. เด็กหญิงจีรวรรณ   เอมคล้า
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

32

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวสุภาพร  โสภา
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

33

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

95

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ด้วง
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

34

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายวรเชษฐ์  ง่วงในจิตร
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

35

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงนุจรีย์  ชัยฤทธ์
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

36

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

92

ทอง

5

1. เด็กชายเย็นฤดี  บุญพิมพ์
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

37

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

88

ทอง

4

1. เด็กหญิงนันทิวา  สุขจุ่น
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

38

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวสุดา  นาพยับ
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

39

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงพลอย  บุญส่ง
2. เด็กหญิงอารียา  คำพุฒ
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

40

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงนุจรีย์  ชัยฤทธิ์
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

41

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

73

เงิน

8

1. นายจักรกฤษณ์  โพชะโน
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

42

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชุลีพร  ฟักคำ
2. เด็กหญิงลักษิกา  แปลงนารี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โภคา
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

43

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวปริวันท์  อุบลศรี
2. นางสาวผกาวรรณ  กำไรงาม
3. นางสาวเย็นฤดี  บุญพิมพ์
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
 

44

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

82

ทอง

5

1. นายสันติชัย  โนนไทย
 

1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 

45

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

83

ทอง

11

1. เด็กหญิงกาญจณา   ทับพุ่ม
 

1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 

46

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

76

เงิน

7

1. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 

1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 

47

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

60

ทองแดง

4

1. เด็กหญิงเพชรอรุณ  กุนอก
 

1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 

48

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

15

เข้าร่วม

5

1. นางสาวเก็จมณี  เฉลิมพร
 

1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 

49

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

77

เงิน

5

1. เด็กหญิงเพชรี  หมื่นสีเทา
 

1. นางสาวนิด  ใบบัว
 

50

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

73.8

เงิน

5

1. นางสาวเนตรนัฐฌา  กล้าหาญ 
 

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 

51

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

80

ทอง

5

1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศิริพิทักษ์
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เฉลิมเมือง
 

1. นางสาวนิด  ใบบัว
2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 

52

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

70

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวกนกพร  จันทคาด
2. นางสาวสุพรรษา  เปลี่ยนพิทักษ์
 

1. นางสาวนิด  ใบบัว
2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 

53

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

77

เงิน

5

1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลสิงห์
2. เด็กหญิงปรีญาพร  สร้อยพูล
3. เด็กหญิงยุภาภรณ์  ปั้นโต
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 

54

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

1. เด็กชายวรวิชญ์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายเรวัต  เภาหงษ์ทอง
 

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 

55

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6

1. นายวุฒิชัย  มารมย์
 

1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 

56

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

1. นายจักรพล  จาพร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สิงห์พันธ์
 

1. นางกิติยา  ผิวแตง
 

57

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6

1. นายสมรักย์  อยู่ยงสินธุ์
 

1. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจพล
 

58

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

1. เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์วงค์
2. เด็กชายอนุวัต  อ่อนน้อม
 

1. นางสาวอนุช  มนตรี
 

59

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6

1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภัยกุมพันธ์
 

1. นางสาวอนุช  มนตรี
 

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงพิมนภา  ยนตศาสตร์
 

1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 

61

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

1. นางสาวจุรีพร  อ่อนวิกิจ
 

1. นางรจนา  โอภาส
 

62

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

-1

 

1. เด็กชายธีรภัทร  หลบลีกพาน
2. เด็กชายภูมินทร์  ไชยโรจน์
 

1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา   โรจนบุรานนท์ 
 

63

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

67.5

ทองแดง

9

1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ทองดี
2. นางสาวพรรณทิพย์  รุ่งเผ่าพันธุ์
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 

64

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

78

เงิน

5

1. เด็กชายนรสินธุ์  เอี่ยมศรีสุข
2. เด็กหญิงรัตติยา  ทองลอง
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 

65

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวชญานิษฐ์  กันเกษพิมพ์
2. นางสาวเพชรไพลิน   ไชยศิลา
 

1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 

66

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

76

เงิน

12

1. เด็กชายสมชาย  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ลูกอินทร์
 

1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 

67

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร  เพียรใจ
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 

68

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

65

ทองแดง

8

1. เด็กชายตวงสิทธิ์  สิงห์มณี
2. เด็กชายสุรชัย  กดสาพรมมา
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 

69

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวธัญญาเรศ   เนาวราช
2. นายเศรษฐสรณ์  ไชยประเสริฐ
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 

70

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

79

เงิน

4

1. นางสาวสุพัตรา  เพชรบังเกิด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญนาวงศ์
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 

71

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

71

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำสะอาด
2. เด็กหญิงเมธาวี  ภู่แส
3. เด็กหญิงแสตมป์  สินวิเศษ
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 

72

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

74

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวชลดา  ปรีเดช
2. นางสาวนัฐมล  ป้อมศิลา
3. นางสาววรกมล  ทองเพียร
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 

73

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

86

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายรัฐกฤษ  ก่วยสกุล
2. นางสาวสุพักต์ศร  ป้อมศิลา
 

1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 

74

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

-1

 

1. นายธนกฤต   ประสิทธิ์พร
2. นายธรรมรัตน์   กองทอง
3. นายสายนที   กำเนิดกลาง
 

1. นายสมชาย   ขอกลาง
 

75

หุ่นยนต์

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

1. นายธนากร  เชื้อปากเซ
2. นายพงษ์พัฒน์  หมีทอง
3. นายอินทัช  อินทะชัย
 

1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นายธนพร  ถนอมสิงหะ
 

76

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

76

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โกทัน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ด้วงไพร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แตงอ่อน
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 

77

การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

-1

 

1. เด็กชายกฤษฎา  บัวโฮง
2. เด็กชายชรินทร์  ชะฎา
3. เด็กชายธวัชชัย  ชูใจ
 

1. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 

78

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิดา  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หัสโต
4. เด็กหญิงรินรดา  ไชยศรีจันทร์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  เพดาร
6. เด็กหญิงเกวลี  ตั้งใจ
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 

79

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวกฤษณา  จ้อยทองมูล
2. นางสาวจุรีพร  อ่อนวิกิจ
3. นางสาวณัฐสิมา  ปะตาทะยัง
4. นางสาวนฤมล  ชัยแก้ว
5. นางสาวน้ำค้าง  เขียวหวาน
6. นางสาวศศิธร  หมั่นวงค์
 

1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 

80

การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง
2. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พุทธสอน
 

1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *