3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2556

ผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2556

 

     
     
      นายคมชาญ กลวงษ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 75 ก.ก.  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30 ทีลอซูเกมส์
 
     นางสาวหนึ่งฤทัย ภัยกุมพันธ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 ก.ก.  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30 ทีลอซูเกมส์
 
     โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงผลงาน โครงการนั่งยางโชว์  ภายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์ แห่งชีวิตสู่การให้สังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ณ รอยัล จูบิลี่ บอลลูม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
ผลงานระดับภาคเหนือ

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

3

1

3

2

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.60เข้าร่วม 1. นางสาวธนภรณ์ ศรีจันทรา
2. นางสาววัลภา ช่องจอหอ
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
2. นางสาวอนุช มนตรี
2คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.639เข้าร่วม171. นางสาววีรยา ธูปหอม1. นางกิติยา ผิวแตง
3วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.385ทอง191. เด็กหญิงนิรชา ไพศาล
2. เด็กหญิงนิศาชล พรรณทรัพย์
3. เด็กหญิงวิรัญญา ศรีบุญเรือง
1. นางปานทิพย์ ศรีสังข์
4สุขศึกษา และพลศึกษาการประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.391ทอง51. เด็กหญิงปรยา นามตะ
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์ รุ่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์ หัสโต
1. นายวราวุฒิ ดีทำมา
5ศิลปะการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.666ทองแดง331. นายวรเชษฐ์ ง่วนในจิตร1. นายกมล ศรีแก้ว
6การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.378เงิน81. เด็กหญิงณัฐรัตน์ ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร เพียรใจ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
7การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.661ทองแดง411. นางสาวธัญญาเรศ เนาวราช
2. นายเศรษฐสรณ์ ไชยประเสริฐ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
8ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.664.66ทองแดง221. นางสาวแพรวนภา พิมลา1. นางลภัสรดา อินทร์บำรุง
9ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.389ทอง71. เด็กหญิงนรินทร ประทุมเทือง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์ คมขำหนัก
1. นางสาวนิด ใบบัว
2. นางลักษมี กามล
 
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

38

19

9

6

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.370เงิน41. เด็กหญิงจันจิรา มีภิปราย1. นางสาวอนุช มนตรี
2ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.680ทอง81. นางสาวยุพเรศ แก้วสุวรรณ์1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
3ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.372.4เงิน101. เด็กหญิงชลธิชา วิเศษชาติ1. นางสาวอนุช มนตรี
4ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.669.8ทองแดง71. นางสาวผกามาศ ไวยเนตร1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
5ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.376เงิน101. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ หวังวิชา1. นางสาวอนุช มนตรี
6ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.643.75เข้าร่วม91. นางสาวศิริลักษณ์ โฆษ์สงวน1. นางอัญชลี อินทรักษา
7ภาษาไทยการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.367ทองแดง91. เด็กหญิงวรรณวนัช วงษ์ทองดี1. นางวีณา ลิ้มประเสริฐ
8ภาษาไทยการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6-1 1. นางสาวพลอยไพลิน กุนอก1. นางอัญชลี อินทรักษา
9ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.387.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงจินดารัตน์ ศิริพิทักษ์
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์ มากด่านกลาง
1. นางจันทร์งาม ขวัญเพ็ง
2. นางสาวอนุช มนตรี
10ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.692ทองชนะเลิศ1. นางสาวธนภรณ์ ศรีจันทรา
2. นางสาววัลภา ช่องจอหอ
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
2. นางสาวอนุช มนตรี
11คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.357เข้าร่วม41. เด็กหญิงอาระยา ยงจอหอ1. นางกิติยา ผิวแตง
12คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.686ทองชนะเลิศ1. นางสาววีรยา ธูปหอม1. นางกิติยา ผิวแตง
13คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายธีรภัทร์ สารบุญ
2. นางสาวยุพเรศ อินทร์จันทร์
3. นางสาวเจนจิรา อินทะชัย
1. นางรจนา โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
14คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.374เงิน61. เด็กชายนพดล พงศ์พิละ
2. เด็กชายวิศวะ พุฒเถื่อน
1. นางรจนา โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
15คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.680ทอง41. นางสาวกนกวรรณ เฉลิมพร
2. นายกัณฑ์เอนก พันธ์วิชัย
1. นางรจนา โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
16คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.34เข้าร่วม201. เด็กหญิงทิฆัมพร นันทวงษ์1. นางอนงค์นาถ ไวยกุล
17คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.654เข้าร่วม61. นางสาวณัฏฐนิช แสนนอก1. นางอนงค์นาถ ไวยกุล
18วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.336เข้าร่วม81. เด็กหญิงณัฐพร เฉลยเนตร
2. เด็กหญิงธนพร วงษ์ด้วง
3. เด็กหญิงวรวี สีสุขโข
1. นางปานทิพย์ ศรีสังข์
2. นางสาวมะลิ ทุยไธสง
19วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.385ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงนิรชา ไพศาล
2. เด็กหญิงนิศาชล พรรณทรัพย์
3. เด็กหญิงวิรัญญา ศรีบุญเรือง
1. นางปานทิพย์ ศรีสังข์
20วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.681ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกนกวรรณ เฉลิมพร
2. นางสาวจิราวรรณ ชโลปถัมภ์
3. นายธีรภัทร โพธิ์ศรี
1. นายสมชาย ขอกลาง
21วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6-1 1. นายทวี เพชร์อุย
2. นายสมุนไพร ไชยเดช
1. นายสมชาย ขอกลาง
22วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6-1 1. นายชัยวัฒน์ ปริสิทธิ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์ มีชัย
3. นายสุภฤทธิ์ ฉิมตระกูล
1. นายสมชาย ขอกลาง
23สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.678เงิน41. นางสาวกาญจนา อินทรโฆษิต
2. นางสาวนุชรี กำไลทอง
3. นางสาวผกาวรรณ กำไรงาม
4. นางสาววิภาวดี โพธิ์ทอง
5. นางสาวอรพรรณ เคนสุข
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
2. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้อง
24สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.384ทอง111. นางสาวน้องหญิง ทวีสุข1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
25สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.677เงิน91. นางสาวเนตรนัฐฌา กล้าหาญ1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
26สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.379เงิน181. เด็กหญิงวรรณนิษา วีระชัย
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์ แปงคำปัน
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
2. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้อง
27สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.678เงิน141. นางสาวกนกพร จันทคาด
2. นายตะวัน สนองค์
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
2. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้อง
28สุขศึกษา และพลศึกษาการประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.392ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงปรยา นามตะ
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์ รุ่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์ หัสโต
1. นายวราวุฒิ ดีทำมา
29สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.388ทอง41. เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์ทองดี
2. เด็กหญิงหัทยา บุญนุ่ม
1. นายวราวุฒิ ดีทำมา
30สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.688ทอง41. นางสาววรรณิกา หมื่นไธสง
2. นายวัฒนา บุญภิภักดิ์
1. นางนฤมล พึ่งกิจ
2. นางสาวพันทิพา จันทร์แสงศรี
31ศิลปะการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.376เงิน61. เด็กหญิงสุภัทรศร สถาบรรณ1. นายกมล ศรีแก้ว
32ศิลปะการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.693ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสุภาพร โสภา1. นายกมล ศรีแก้ว
33ศิลปะการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3-1 1. เด็กหญิงปรีญาพร สร้อยพูล1. นายกมล ศรีแก้ว
34ศิลปะการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นายวรเชษฐ์ ง่วนในจิตร1. นายกมล ศรีแก้ว
35ศิลปะการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.392ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงนุชจรี ชัยฤทธิ์1. นายกมล ศรีแก้ว
36ศิลปะการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.693ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจุรีพร อ่อนวิกิจ1. นายกมล ศรีแก้ว
37ศิลปะการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.397ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวสุดา นาพะยับ1. นายกมล ศรีแก้ว
38ศิลปะการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวเบญจมากร จิตต์ฉ่ำ1. นายกมล ศรีแก้ว
39ศิลปะการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.387ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงสิริกัลยา ทองพวง
2. เด็กหญิงอารียา คำพุฒ
1. นายกมล ศรีแก้ว
40ศิลปะการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.368ทองแดง141. เด็กหญิงชุลีพร ฟักคำ1. นายกมล ศรีแก้ว
41ศิลปะการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.688ทอง71. นางสาวรัตนาภรณ์ โนนสีดา1. นายกมล ศรีแก้ว
42ศิลปะการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.388ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงมณฑิรา สิงขรณ์
2. เด็กหญิงอารียา หวะสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ โภคา
1. นายกมล ศรีแก้ว
43ศิลปะการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวธนาภา คชสาร
2. นางสาวปริวันท์ อุบลศรี
3. นางสาวเบญจมากร จิตต์ฉ่ำ
1. นายกมล ศรีแก้ว
44ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.674เงิน71. นายสำเริง จันทร์ภู่1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
45ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.375เงิน101. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อัคราช1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
46ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.677.1เงิน101. นางสาวกนกวรรณ อมรศักดิ์ชมพู1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
47ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.679เงิน51. นายสำเริง จันทร์ภู่1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
48ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.369ทองแดง61. เด็กหญิงพัชรินทร์ สายแก้ว1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
49ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.684.33ทอง41. นายดนุสร ปันทวาย1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
50การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.387ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายนรสินธุ์ เอี่ยมศรีสุข
2. เด็กชายศรันย์ธิวัฒน์ หวังวิชา
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
51การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.689.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวเจนจิรา สุขจาด
2. นางสาวเพชรไพลิน ไชยศิลา
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
52การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.392ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงณัฐรัตน์ ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร เพียรใจ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
53การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.374เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงณัฐพร อั้นสวัสดิ์
2. เด็กชายตวงสิทธิ์ สิงห์มณี
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
54การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นางสาวธัญญาเรศ เนาวราช
2. นายเศรษฐศรณ์ ไชยประเสริฐ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
55การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.679เงิน41. นางสาวสุพัตรา เพชรบังเกิด
2. นายเศรษฐสรณ์ ไชยประเสริฐ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
56การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.682ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายรัฐพล ทองลอง
2. นางสาวสุชัญญา นามไธสง
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
57การงานอาชีพและเทคโนโลยีการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.381ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงสุภาวดี เผยกลิ่น
2. เด็กหญิงอมรรัตน์ เหมือนเงิน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญนาวงศ์
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
58การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.672เงิน81. นายณัฐพล พัฒนนิธิบูรณ์
2. นางสาวสุพักต์ศร ป้อมศิลา
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
59การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.665ทองแดง51. นายยศพล กราวกระโทก
2. นายฤทธิเกียรติ์ ฤทธิ์กำลัง
3. นายวีรยุทธ เลิกนอก
1. นายสมชาย ขอกลาง
60ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.377.5เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงเก็จมณี เฉลิมพร1. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
61ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.60เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐมน ไชโย1. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
62ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.381.8ทอง71. เด็กหญิงชลลดา ปรีเดช1. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
63ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.691ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาววรรณธนา พัฒเจริญ1. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
64ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.684.99ทองชนะเลิศ1. นางสาวแพรวนภา พิมลา1. นางลภัสรดา อินทร์บำรุง
65ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.380ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงนรินทร ประทุมเทือง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์ คมขำหนัก
1. นางสาวนิด ใบบัว
2. นางลักษมี กามล
66ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.660ทองแดง61. นางสาวกฤษณา เสนาฤทธิ์
2. นางสาวธีวรา อรรคราช
1. นางสาวนิด ใบบัว
67กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.384ทอง101. เด็กหญิงทัดษิณา เลขะวัฒนะ
2. เด็กหญิงปรียาพร สร้อยพูล
3. เด็กหญิงสุวนันท์ พุ่มใหม
1. นายกมล ศรีแก้ว
2. นางสาวอนุช มนตรี
68กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.685ทอง41. นางสาวชไมพร ซาซัย
2. นางสาวนฤมล อินทรโฆษิต
3. นางสาวสุนิดา อั้นสวัสดิ์
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
2. นางอัญชลี อินทรรักษา
69กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน Cross word ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงมณเฑียร นวลแก้ว
2. เด็กชายเรวัต เภาหงษ์ทอง
1. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
2. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
70กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน Cross word ม.4-ม.667ทองแดง51. นายวุฒิชัย มารมย์1. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
71กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน A Math ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์
2. เด็กหญิงอารียา หวะสุวรรณ์
1. นางกิติยา ผิวแตง
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
72กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขัน A Math ม.4-ม.675เงิน51. นางสาวชัญญา บุญสะอาด1. นางกิติยา ผิวแตง
73กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันคำคม ม.1-ม.360ทองแดง71. เด็กหญิงสุภาวดี เสนาเงิน
2. เด็กชายอนุวัต อ่อนน้อม
1. นางสาวอนุช มนตรี
74กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันคำคม ม.4-ม.660ทองแดง41. นางสาววัลภา ช่องจอหอ1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
75กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.377เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงมณฑิรา สิงขรณ์1. นางรจนา โอภาส
76กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.680ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวจุรีพร อ่อนวิกิจ1. นางรจนา โอภาส