22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

เอกลักษณ์