6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

เป้าประสงค์