22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ครูปริญญา ขวัญเพ็ง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0957672359

E-mail : Prinya2513@gmail.com

New

นางสาวนพชรัตน์ จิโรจวิรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : 056792782

E-mail : Nopcharat@pku.ac.th

EmbeddedImage-8-1
ครูณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0910394465

E-mail : Natruetai02@gmail.com
2020.12.8_๒๐๑๒๐๘_8
ครูเชษฐา   สุรโคต

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 0913874464

E-mail :

2020.12.8_๒๐๑๒๐๘_6
ครูกมล ศรีแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 0820583938

E-mail :
EmbeddedImage-7-1
ครูนฤมล พึ่งกิจ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ : 0862170520

E-mail : Narumon.pung@ gmeil.com