วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023

คณะกรรมการสถานศึกษา

นางจินตนา ทองใจสด
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้อถิ่น
ตำแหน่ง กรรมการ

นายโกศล วงษ์สุนทร

ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตำแหน่ง กรรมการ

นายชลวิวัฒน์ โชติพรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ

นางนริศรา ช่องจอหอ

ผู้แทนผู้ปกครอง
ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร

ผู้แทนศิษย์เก่า
ตำแหน่ง กรรมการ

นางนฤมล พึ่งกิจ

ผู้แทนครู
ตำแหน่ง กรรมการ

พระบรรเลง ตปสีโล

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตำแหน่ง กรรมการ

นายวัฒนศิลป์  สิงห์เครือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ