คณะกรรมการสถานศึกษา

นางจินตนา ทองใจสด
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้อถิ่น
ตำแหน่ง กรรมการ
นางนริศรา ช่องจอหอ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ตำแหน่ง กรรมการ
นายโกศล วงษ์สุนทร
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร
ผู้แทนศิษย์เก่า
ตำแหน่ง กรรมการ
นายชลวิวัฒน์ โชติพรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ
นางนฤมล พึ่งกิจ
ผู้แทนครู
ตำแหน่ง กรรมการ

 

พระบรรเลง ตปสีโล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตำแหน่ง กรรมการ
นายวัฒนศิลป์  สิงห์เครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ