3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูพันทิพา    จันทร์แสงศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูวราวุฒิ    ดีทำมา