22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูกรวิชญ์ สนสายสิงห์

สังคมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม