กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูโสพิศ    ปิ่นป้อง

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม