6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูกมล    ศรีแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ครูวุฒิศักดิ์    กะตะศิลา