23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูนฤมล    พึ่งกิจ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป​

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเชษฐา   สุระโคต

ครูณัฏฐ์ฤทัย   วิทยาวโรจน์กิจ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เคมี

EmbeddedImage-12

ครูศิริพร   บัวบาน

ครูสุวนันท์   วันเพ็ง

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์

นางสาวนริศรา แดนทอง

ครูนริศรา แดนทอง

พนักงานราชครู เอกฟิสิกส์