กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูนฤมล    พึ่งกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเชษฐา   สุระโคต

ครูณัฏฐ์ฤทัย   วิทยาวโรจน์กิจ

147748

ครูสุวนันท์   วันเพ็ง

EmbeddedImage-12

ครูศิริพร   บัวบาน