23 เมษายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจันทร์งาม    ขวัญเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ครูจารุดา    เจริญสาร