26 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ครูโสภา   ดอนตุ้มไพร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ครูอัญญารัตน์   เสี้ยวกระแสร์