กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ครูโสภา   ดอนตุ้มไพร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ครูอัญญารัตน์   เสี้ยวกระแสร์

ครูสุเมธ   ภู่ยาฟ้า