3 มีนาคม 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูรจนา    โอภาส

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูกิติยา    ผิวเเตง

ครูบุญช่วย    ภักดี