22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูบุญช่วย    ภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูกิติยา    ผิวเเตง