22 มิถุนายน 2024
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูปริญญา    ขวัญเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ