6 ธันวาคม 2023
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

งานพัสดุ

แผนปฏิบัติการ

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ