อีเมลล์ obec

Obecmail โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
คู่มือการใช้งาน

คำนำ

ชื่อ

สกุล

อีเมลล์

รหัสผ่านครั้งแรก

นาย

กมล

ศรีแก้ว

kamon.sri@obecmail.org

Obecmail60

นาย

กมลาศ

งามจิตร

kommalas.nga@obecmail.org

Obecmail60

นาง

กิติยา

ผิวแตง

kittiya.pew@obecmail.org

Obecmail60

นาง

จันทร์งาม

ขวัญเพ็ง

janngam.khu@obecmail.org

Obecmail60

นางสาว

จารุดา

เจริญสาร

jaruda.cha@obecmail.org

Obecmail60

นาย

ชาตรี

พรมบุตร

chatree.pho@obecmail.org

Obecmail60

นาย

เชษฐา

สุรโคตร

chettha.sur@obecmail.org

Obecmail60

นาย

ฐกฤตธรณ์

สัมลี

thakritthorn.sum@obecmail.org

Obecmail60

นาง

ณัฏฐ์ฤทัย

วิทยาวโรจน์กิจ

komthong.wit@obecmail.org

Obecmail60

นาย

ธนาพิชญ์

บุญฟอง

thanaphit.boo@obecmail.org

Obecmail60

นาง

นฤมล

พึ่งกิจ

narumon.phu@obecmail.org

Obecmail60

นาย

ปริญญา

ขวัญเพ็ง

parinya.khao@obecmail.org

Obecmail60

นาง

ปานทิพย์

ศรีสังข์

pantip.sris@obecmail.org

Obecmail60

นางสาว

พันทิพา

จันทร์แสงศรี

pantipha.jan@obecmail.org

Obecmail60

นาง

รจนา

โอภาส

rodjana.opas@obecmail.org

Obecmail60

นาง

รุ่งนภา

โรจนบุรานนท์

rungnapha.rot@obecmail.org

Obecmail60

นาย

วราวุฒิ

ดีทำมา

warawut.dee@obecmail.org

Obecmail60

นาย

วุฒิศักดิ์

กะตะศิลา

wuttisak.kat@obecmail.org

Obecmail60

นาง

ศิริพร

บัวบาน

siriporn.buab@obecmail.org

Obecmail60

นางสาว

ศุจินธร

สุพันสร

suchinthon.sup@obecmail.org

Obecmail60

นาย

สมชาย

ขอกลาง

somchai.kokl@obecmail.org

Obecmail60

นาง

สมบุญ

ทองจันทนาม

somboon.thongjuntanam@obecmail.org

Obecmail60

นาง

สมร

นนทอนันต์

samon.non@obecmail.org

Obecmail60

นางสาว

โสพิศ

ปิ่นป้อง

sopit.pin@obecmail.org

Obecmail60

นางสาว

โสภา

ดอนตุ้มไพร

sopha.don@obecmail.org

Obecmail60

นาง

อนงค์นาถ

ไวยกุล

anangnat.taw@obecmail.org

Obecmail60

นางสาว

อนุช

มนตรี

anut.mon@obecmail.org

Obecmail60

นางสาว

อัญญารัตน์

เสี้ยวกระแสร์

anyarat.sie@obecmail.org

Obecmail60

Comments