อบรมแท็บเล็ต 30-2 ต.ค. 57
อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2557

เอกสารประกอบการอบรม 
       

คำชี้แจง ให้ครูผู้เข้าอบรมตอบคำถามให้ครบทุกใบงาน 
  1. หน่วยที่ 1 การนำ tablet เข้าไปใช้กับทักษะของนักเรียนในทศวรรษที่ 21ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการนำ tablet เข้าไปใช้กับทักษะของนักเรียนในทศวรรษที่ 21
  2. หน่วยที่ 2 การบริหารจัดการ tablet ของโรงเรียนท่าน.... ใบงานนี้เราจะได้เห็นการบริหารจัดการเพื่อร่วมกันแชร์..และเห็นตัวอย่างนำมาบริหารจัดการร.ร.ตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  3. หน่วยที่ 3 วิเคราะห์สื่อจากสพฐ. หลายคนหลายมุมมอง..ครูก่อนนำสื่อไปใช้ควรที่จะได้ตรวจสอบก่อนทุกครั้งให้วิเคราะห์หรืออธิบายว่าสื่อนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด น่าสนใจหรือไม่
  4. หน่วยที่ 4  (ใบงานที่ 4.1-4.3 ให้ส่งที่ email :  pkuthitsc@gmail.com)  
  • ใบงานที่ 4.1 การใช้สื่อการเรียนรู้ / App ในขั้นต่าง ๆ ของการเรียนเรียนการสอน
                        วิชา................. เรื่อง...............................................
                        ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                        สื่ิอ/App..........................................................
                        ใช้อย่างไร.........................................................
                        กิจกรรมระหว่างเรียน
                        สื่ิอ/App........................................................
                        ใช้อย่างไร.........................................................
                        สรุปบทเรียน
                        สื่ิอ/App.................................................
                        ใช้อย่างไร..................................................
                        ทบทวนบทเรียน
                        สื่ิอ/App....................................................
                        ใช้อย่างไร......................................................

         ตัวอย่าง
 

            เช่น  


  • ใบงานที่ 4.3 แผนการจัดการเรียนการสอน Comments