วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์ 
        “โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศมุ่งสู่มาตรฐานสากล”


พันธกิจ 

1.      พัฒนาผู้เรียนสู่พลโลก

2.      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.      พัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

4.      พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.      พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

3. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

4.  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

5.  ระบบบริหารจัดการศึกษามีการประกันคุณภาพ

6.  สถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา      

        “นักเรียนใช้เทคโนโลยีสืบค้นเพื่อการเรียนรู้”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

Smile  หมายถึง  เรียนดี  มีคุณธรรม อย่างมีคุณภาพโดยการปฏิบัติ

S  =  school  (โรงเรียน)

M  = Moral (คุณธรรม)

I   =  intelligent  (มีสติปัญญา)

L = Learning by doing (การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ)

E =  Equality (อย่างมีคุณภาพ)

Comments