ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

 รูปภาพ

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

1

นายสันติ  ศรีทรงเมือง

-

2519-2524

ครูใหญ่

2

นายวีระชัย  พุทธเมฆ

-

2524-2524

รักษาการแทนครูใหญ่

3

นายเกษม จำนงวงษ์

-

2524-2527

ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่

4

นายพีรพัฒน์ ทรงเที่ยง

-

2527-2530

อาจารย์ใหญ่

5

นายประสิทธิ์  อุทยานวิทยา

-

2530-2537

อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ

6

นายสมจิต  ชุนดี

-

2537-2541

ผู้อำนวยการ

7

นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม

-

2541-2541

ผช.ผอ.รก.ตำแหน่ง ผอ.

8

นายธีรวัฒน์  ทองสุข

 -

2541-2544

ผู้อำนวยการ

9

นายพละ พันธุ์พินิจ

 

2544-2551

ผู้อำนวยการ

10

นายอธิภัทร พรชัย

 

2551-2554

ผู้อำนวยการ

11

นายขวัญ  สุกใสเมือง

 

2554-2559

ผู้อำนวยการ

12

นายฐิติพงษ์  ตรีศร

 

2559-29 มิ.ย.64

ผู้อำนวยการ                                            

 13    

 นางอรทัย  อินการทุม

 

 30 มิ.ย.64-

ปัจจุบัน

 ผู้อำนวยการ

Comments