Recent site activity

Oct 15, 2020, 9:05 PM พวกเรา ชาวพุ edited ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
Oct 15, 2020, 9:05 PM พวกเรา ชาวพุ attached 393037.jpg to ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
Oct 15, 2020, 9:04 PM พวกเรา ชาวพุ edited หน้าแรก
Oct 15, 2020, 9:04 PM พวกเรา ชาวพุ attached 393037.jpg to หน้าแรก
Sep 23, 2020, 7:15 PM พวกเรา ชาวพุ attached Untitled-4.jpg to หน้าแรก
Sep 14, 2020, 3:51 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Sep 14, 2020, 3:51 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Sep 14, 2020, 3:48 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited หน้าแรก
Sep 14, 2020, 3:48 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
Sep 14, 2020, 3:46 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Sep 14, 2020, 3:45 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Sep 14, 2020, 3:45 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Sep 14, 2020, 3:44 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Sep 14, 2020, 3:41 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Sep 14, 2020, 3:40 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Sep 14, 2020, 3:39 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Sep 14, 2020, 3:38 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
Sep 14, 2020, 3:37 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Sep 14, 2020, 3:36 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Sep 14, 2020, 3:35 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Sep 14, 2020, 3:33 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Sep 14, 2020, 3:32 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Sep 14, 2020, 3:31 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Sep 14, 2020, 3:30 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Sep 14, 2020, 3:29 AM นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ edited OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

older | newer