ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ มิถุนายน 2519 โดยประชาชนและคณะกรรมการการศึกษาตำบลพุขามต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน นายแป๊ะ ครุฑมณี และชาวบ้านตำบลพุขาม จึงร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 76 ไร่ ตารางวา ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

                                            


    นายสุพัฒน์ ตรีถัน ศึกษาธิการอำเภอวิเชียรบุรี ขณะนั้นได้ประสานงานรวบรวมทุนทรัพย์จากประชาชนสร้างอาคารชั่วคราวเป็นเงินประมาณ 40,000 บาท ขึ้นในที่ดินที่ได้รับบริจาคในปี พ.. 2519 ในวันที่ มิถุนายน 2519 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ ตำบลพุขามเพื่อรับนักเรียน ตำบลพุขาม ตำบลพุเตย ตำบลภูน้ำหยด และตำบลใกล้เคียง เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (แบบสหศึกษาและตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เพื่อเป็นเกียรติแก่
นายแป๊ะ ครุฑมณี เป็นผู้บริจาคที่ดินมากที่สุด

    ปีการศึกษา 2519 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม..1)จำนวน 22คน มีครูอาจารย์จำนวน คนโดยมี นายสันติ ศรีทรงเมือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่บริหารโรงเรียนจนถึงปี พ..2524 จึงเปลี่ยนผู้บริหารในช่วงระยะเวลาที่รอผู้บริหารมาดำรงตำแหน่นั้นสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งให้นายวีระชัย พุทธเมฆ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่บริหารโรงเรียนต่อจาก นายสันติ ศรีทรงเมือง

    ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเกษม จำนงวงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนายวีระชัย พุทธเมฆและในปี พ.. 2525 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่
จนถึงปีพุทธศักราช
2527

    ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่นที่ 1)

    ปีการศึกษา 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายพีระพัฒน์ ทรงเที่ยง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต่อจากนายเกษม จำนงค์วงษ์ จนถึงปีพุทธศักราช 2530


    ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ต่อจากนายพีระพัฒน์ ทรงเที่ยง จนถึงปีพุทธศักราช 2537

    ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดโรงเรียนสาขาขึ้น แห่ง ที่ตำบลซับสมบูรณ์ จำนวน ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 30 คน โดยอาศัยที่โรงฝึกงานโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ปัจจุบันคือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

    ปีการศึกษา 2533 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  
กรมสามัญศึกษา รุ่นที่ 2

    ปีการศึกษา 2534 นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา ได้เลื่อนตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการและได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    ปีการศึกษา 2535 ได้อาคารเรียนถาวรแบบ 216 .(ปรับปรุง 29) จำนวน หลัง

    ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสาขาขึ้นอีก แห่งที่ตำบลวังใหญ่ห่างจากโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประมาณ 14 กิโลเมตรมีจำนวน ห้องเรียนมีนักเรียน 92 คนโดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปัจจุบัน คือ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม

    ในปีเดียวกันนี้ ได้อาคารเรียนถาวรแบบ 216 (ปรังปรุง 29) จำนวน 1 หลัง และอาคารฝึกงาน 102/27 จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการเห็นความสำคัญของการศึกษาและปีที่ผ่านมารับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) ได้ทั้ง 401 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - จำนวน  1,067 คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 245 คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,312  คน เปิดทำการสอน 33 ห้อง ครู อาจารย์ 47 คน อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็น 1: 29

  

    

Comments