ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ มิถุนายน 2519 โดยประชาชนและคณะกรรมการการศึกษาตำบลพุขามต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน 

        นายแป๊ะ ครุฑมณี และชาวบ้านตำบลพุขาม จึงร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 76 ไร่ ตารางวา ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์      


    นายสุพัฒน์ ตรีถัน ศึกษาธิการอำเภอวิเชียรบุรี ขณะนั้นได้ประสานงานรวบรวมทุนทรัพย์จากประชาชนสร้างอาคารชั่วคราวเป็นเงินประมาณ 40,000 บาท ขึ้นในที่ดินที่ได้รับบริจาคในปี พ.. 2519 ในวันที่ มิถุนายน 2519 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ ตำบลพุขามเพื่อรับนักเรียน ตำบลพุขาม ตำบลพุเตย ตำบลภูน้ำหยด และตำบลใกล้เคียง เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (แบบสหศึกษาและตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เพื่อเป็นเกียรติแก่
นายแป๊ะ ครุฑมณี เป็นผู้บริจาคที่ดินมากที่สุด

    ปีการศึกษา 2519 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม..1)จำนวน 22คน มีครูอาจารย์จำนวน คนโดยมี นายสันติ ศรีทรงเมือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่บริหารโรงเรียนจนถึงปี พ..2524 จึงเปลี่ยนผู้บริหารในช่วงระยะเวลาที่รอผู้บริหารมาดำรงตำแหน่นั้นสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งให้นายวีระชัย พุทธเมฆ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่บริหารโรงเรียนต่อจาก นายสันติ ศรีทรงเมือง

    ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเกษม จำนงวงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนายวีระชัย พุทธเมฆและในปี พ.. 2525 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่
จนถึงปีพุทธศักราช
2527

    ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่นที่ 1)

    ปีการศึกษา 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายพีระพัฒน์ ทรงเที่ยง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต่อจากนายเกษม จำนงค์วงษ์ จนถึงปีพุทธศักราช 2530


    ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ต่อจากนายพีระพัฒน์ ทรงเที่ยง จนถึงปีพุทธศักราช 2537

    ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดโรงเรียนสาขาขึ้น แห่ง ที่ตำบลซับสมบูรณ์ จำนวน ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 30 คน โดยอาศัยที่โรงฝึกงานโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ปัจจุบันคือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

    ปีการศึกษา 2533 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  
กรมสามัญศึกษา รุ่นที่ 2

    ปีการศึกษา 2534 นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา ได้เลื่อนตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการและได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    ปีการศึกษา 2535 ได้อาคารเรียนถาวรแบบ 216 .(ปรับปรุง 29) จำนวน หลัง

    ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสาขาขึ้นอีก แห่งที่ตำบลวังใหญ่ห่างจากโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประมาณ 14 กิโลเมตรมีจำนวน ห้องเรียนมีนักเรียน 92 คนโดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปัจจุบัน คือ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม

    ในปีเดียวกันนี้ ได้อาคารเรียนถาวรแบบ 216 (ปรังปรุง 29) จำนวน 1 หลัง และอาคารฝึกงาน 102/27 จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการเห็นความสำคัญของการศึกษาและปีที่ผ่านมารับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) ได้ทั้ง 401 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - จำนวน  1,067 คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 245 คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,312  คน เปิดทำการสอน 33 ห้อง ครู อาจารย์ 47 คน อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็น 1: 29

           ปีการศึกษา 2537  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้  นายสมจิต  ชุนดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อจากนายประสิทธิ์   อุทยานวิทยา  จนถึงปี พ.. 2541   ในปีเดียวกัน  แผนการจัดชั้นเรียนเป็น  10 - 10 - 9 / 3 - 2 – 2  รวม  36  ห้องเรียน  จำนวน  1,387  คน  อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็น 1:31   และโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สาขาวังใหญ่ จัดชั้นเรียนเป็น  3 - 2 - 0 / 0 - 0 – 0 รวม  5  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  212   คน

ปีการศึกษา 2538  แผนการจัดชั้นเรียนเป็น   9 - 8 - 9 / 4 - 3 - 3  รวม 36  ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 1,374 คน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ   สาขาวังใหญ่  จัดชั้นเรียนเป็น  2 - 2 - 2/ 0 - 0 - 0  รวม  ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน  208  คน

          ปีการศึกษา2539 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ แผนการจัดชั้นเรียน 9 - 9 - 8 / 4 - 4 - 3  รวม  36  ห้องเรียน

          ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ แผนการจัดชั้นเรียน 6 - 6 - 8/ 4 - 4 - 5  รวม 33  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,288  คน

          ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้ายนายสมจิต  ชุนดี  ไปดำรงตำแหน่งอำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเวลาที่รอผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งนั้น  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีคำสั่งให้ นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา  2541  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายธีรวัฒน์  ทองสุข  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ   จนถึงปีการศึกษา  2544 

          ปีการศึกษา  2544  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย  นายพละ  พันธุ์พินิจ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  จนถึงปีการศึกษา 2551

          ปีการศึกษา  2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    ได้มีคำสั่งย้ายนายอธิภัทร  พรชัย  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2551 จนถึงปีการศึกษา  2554 และวันที่  23   สิงหาคม  2553   โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  โอนเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  40

           ปีการศึกษา  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    ได้มีคำสั่งย้ายนายขวัญ   สุกใสเมือง   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ   ตั้งแต่วันที่  24   มิถุนายน   2554 จนถึงวันที่  30  กันยาน  พ.ศ. 2558 (เกษียณอายุราชการ)

           ปีการศึกษา  2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีคำสั่งย้ายนายฐิติพงษ์  ตรีศร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2558  จนถึงปัจจุบัน

           ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ รวมถึงการผ่านการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดในทุกโอกาส


          ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำร่วมของครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

    

Comments