ประวัติผู้บริหาร


ประวัตินายฐิติพงษ์ ตรีศร

 

ชื่อ – สกุล

 

นายฐิติพงษ์ ตรีศร

วัน เดือน ปี เกิด

 

2  พฤศจิกายน  2509

ที่อยู่ปัจจุบัน

 

บ้านเลขที่ 121/11 ถนนพิทักษ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

ที่ทำงานปัจจุบัน

 

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 254 หมู่ 5 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

โทรศัพท์/โทรสาร

 

056792782

มือถือ

 

0810331261

E-mail

 

Thitipong@pku.ac.th

ประวัติการศึกษา

 

 

 

พ.ศ. 2560

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

พ.ศ. 2552

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

พ.ศ. 2550

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

พ.ศ. 2535

ค.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ทำงาน

 

 

 

พ.ศ.2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

 

พ.ศ.2554

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 

 

 

พ.ศ. 2563

โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ.2562

โล่ประกาศเกียรติคุณ สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและสมควรได้รับการยกย่อง ประจำปี 2562 มูลนิธิผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

 

พ.ศ.2561

โล่เกียรติคุณ ครูดีไม่อบายมุข ประเภทผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Comments