ผลงานโรงเรียนปีการศึกษา 2556

     

     
      นายคมชาญ กลวงษ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 75 ก.ก.  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30 ทีลอซูเกมส์

     นางสาวหนึ่งฤทัย ภัยกุมพันธ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 ก.ก.  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30 ทีลอซูเกมส์     โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงผลงาน โครงการนั่งยางโชว์  ภายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์ แห่งชีวิตสู่การให้สังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ณ รอยัล จูบิลี่ บอลลูม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


ผลงานระดับภาคเหนือ

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

3

1

3

2


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0เข้าร่วม1. นางสาวธนภรณ์ ศรีจันทรา
2. นางสาววัลภา ช่องจอหอ
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
2. นางสาวอนุช มนตรี
2คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39เข้าร่วม17 1. นางสาววีรยา ธูปหอม
1. นางกิติยา ผิวแตง
3วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85ทอง19 1. เด็กหญิงนิรชา ไพศาล
2. เด็กหญิงนิศาชล พรรณทรัพย์
3. เด็กหญิงวิรัญญา ศรีบุญเรือง
1. นางปานทิพย์ ศรีสังข์
4สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91ทอง5 1. เด็กหญิงปรยา นามตะ
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์ รุ่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์ หัสโต
1. นายวราวุฒิ ดีทำมา
5ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66ทองแดง33 1. นายวรเชษฐ์ ง่วนในจิตร
1. นายกมล ศรีแก้ว
6การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78เงิน8 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์ ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร เพียรใจ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
7การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61ทองแดง41 1. นางสาวธัญญาเรศ เนาวราช
2. นายเศรษฐสรณ์ ไชยประเสริฐ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
8ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.66ทองแดง22 1. นางสาวแพรวนภา พิมลา
1. นางลภัสรดา อินทร์บำรุง
9ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89ทอง7 1. เด็กหญิงนรินทร ประทุมเทือง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์ คมขำหนัก
1. นางสาวนิด ใบบัว
2. นางลักษมี กามล

ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

38

19

9

6


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70เงิน4 1. เด็กหญิงจันจิรา มีภิปราย
1. นางสาวอนุช มนตรี
2ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80ทอง8 1. นางสาวยุพเรศ แก้วสุวรรณ์
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
3ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.4เงิน10 1. เด็กหญิงชลธิชา วิเศษชาติ
1. นางสาวอนุช มนตรี
4ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.8ทองแดง7 1. นางสาวผกามาศ ไวยเนตร
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
5ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76เงิน10 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ หวังวิชา
1. นางสาวอนุช มนตรี
6ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 43.75เข้าร่วม9 1. นางสาวศิริลักษณ์ โฆษ์สงวน
1. นางอัญชลี อินทรักษา
7ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67ทองแดง9 1. เด็กหญิงวรรณวนัช วงษ์ทองดี
1. นางวีณา ลิ้มประเสริฐ
8ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1-1. นางสาวพลอยไพลิน กุนอก
1. นางอัญชลี อินทรักษา
9ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงจินดารัตน์ ศิริพิทักษ์
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์ มากด่านกลาง
1. นางจันทร์งาม ขวัญเพ็ง
2. นางสาวอนุช มนตรี
10ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92ทองชนะเลิศ1. นางสาวธนภรณ์ ศรีจันทรา
2. นางสาววัลภา ช่องจอหอ
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
2. นางสาวอนุช มนตรี
11คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57เข้าร่วม4 1. เด็กหญิงอาระยา ยงจอหอ
1. นางกิติยา ผิวแตง
12คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86ทองชนะเลิศ1. นางสาววีรยา ธูปหอม
1. นางกิติยา ผิวแตง
13คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายธีรภัทร์ สารบุญ
2. นางสาวยุพเรศ อินทร์จันทร์
3. นางสาวเจนจิรา อินทะชัย
1. นางรจนา โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
14คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74เงิน6 1. เด็กชายนพดล พงศ์พิละ
2. เด็กชายวิศวะ พุฒเถื่อน
1. นางรจนา โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
15คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80ทอง4 1. นางสาวกนกวรรณ เฉลิมพร
2. นายกัณฑ์เอนก พันธ์วิชัย
1. นางรจนา โอภาส
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
16คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4เข้าร่วม20 1. เด็กหญิงทิฆัมพร นันทวงษ์
1. นางอนงค์นาถ ไวยกุล
17คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54เข้าร่วม6 1. นางสาวณัฏฐนิช แสนนอก
1. นางอนงค์นาถ ไวยกุล
18วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36เข้าร่วม8 1. เด็กหญิงณัฐพร เฉลยเนตร
2. เด็กหญิงธนพร วงษ์ด้วง
3. เด็กหญิงวรวี สีสุขโข
1. นางปานทิพย์ ศรีสังข์
2. นางสาวมะลิ ทุยไธสง
19วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงนิรชา ไพศาล
2. เด็กหญิงนิศาชล พรรณทรัพย์
3. เด็กหญิงวิรัญญา ศรีบุญเรือง
1. นางปานทิพย์ ศรีสังข์
20วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกนกวรรณ เฉลิมพร
2. นางสาวจิราวรรณ ชโลปถัมภ์
3. นายธีรภัทร โพธิ์ศรี
1. นายสมชาย ขอกลาง
21วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1-1. นายทวี เพชร์อุย
2. นายสมุนไพร ไชยเดช
1. นายสมชาย ขอกลาง
22วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1-1. นายชัยวัฒน์ ปริสิทธิ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์ มีชัย
3. นายสุภฤทธิ์ ฉิมตระกูล
1. นายสมชาย ขอกลาง
23สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78เงิน4 1. นางสาวกาญจนา อินทรโฆษิต
2. นางสาวนุชรี กำไลทอง
3. นางสาวผกาวรรณ กำไรงาม
4. นางสาววิภาวดี โพธิ์ทอง
5. นางสาวอรพรรณ เคนสุข
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
2. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้อง
24สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84ทอง11 1. นางสาวน้องหญิง ทวีสุข
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
25สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77เงิน9 1. นางสาวเนตรนัฐฌา กล้าหาญ
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
26สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79เงิน18 1. เด็กหญิงวรรณนิษา วีระชัย
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์ แปงคำปัน
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
2. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้อง
27สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78เงิน14 1. นางสาวกนกพร จันทคาด
2. นายตะวัน สนองค์
1. นายธนาทร แสงเพ็ชร
2. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้อง
28สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงปรยา นามตะ
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์ รุ่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์ หัสโต
1. นายวราวุฒิ ดีทำมา
29สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88ทอง4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์ทองดี
2. เด็กหญิงหัทยา บุญนุ่ม
1. นายวราวุฒิ ดีทำมา
30สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88ทอง4 1. นางสาววรรณิกา หมื่นไธสง
2. นายวัฒนา บุญภิภักดิ์
1. นางนฤมล พึ่งกิจ
2. นางสาวพันทิพา จันทร์แสงศรี
31ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76เงิน6 1. เด็กหญิงสุภัทรศร สถาบรรณ
1. นายกมล ศรีแก้ว
32ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสุภาพร โสภา
1. นายกมล ศรีแก้ว
33ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1-1. เด็กหญิงปรีญาพร สร้อยพูล
1. นายกมล ศรีแก้ว
34ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95ทองชนะเลิศ1. นายวรเชษฐ์ ง่วนในจิตร
1. นายกมล ศรีแก้ว
35ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงนุชจรี ชัยฤทธิ์
1. นายกมล ศรีแก้ว
36ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจุรีพร อ่อนวิกิจ
1. นายกมล ศรีแก้ว
37ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวสุดา นาพะยับ
1. นายกมล ศรีแก้ว
38ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวเบญจมากร จิตต์ฉ่ำ
1. นายกมล ศรีแก้ว
39ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงสิริกัลยา ทองพวง
2. เด็กหญิงอารียา คำพุฒ
1. นายกมล ศรีแก้ว
40ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68ทองแดง14 1. เด็กหญิงชุลีพร ฟักคำ
1. นายกมล ศรีแก้ว
41ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88ทอง7 1. นางสาวรัตนาภรณ์ โนนสีดา
1. นายกมล ศรีแก้ว
42ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงมณฑิรา สิงขรณ์
2. เด็กหญิงอารียา หวะสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ โภคา
1. นายกมล ศรีแก้ว
43ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวธนาภา คชสาร
2. นางสาวปริวันท์ อุบลศรี
3. นางสาวเบญจมากร จิตต์ฉ่ำ
1. นายกมล ศรีแก้ว
44ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74เงิน7 1. นายสำเริง จันทร์ภู่
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
45ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75เงิน10 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อัคราช
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
46ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.1เงิน10 1. นางสาวกนกวรรณ อมรศักดิ์ชมพู
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
47ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79เงิน5 1. นายสำเริง จันทร์ภู่
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
48ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69ทองแดง6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ สายแก้ว
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
49ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33ทอง4 1. นายดนุสร ปันทวาย
1. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
50การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายนรสินธุ์ เอี่ยมศรีสุข
2. เด็กชายศรันย์ธิวัฒน์ หวังวิชา
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
51การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวเจนจิรา สุขจาด
2. นางสาวเพชรไพลิน ไชยศิลา
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
52การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงณัฐรัตน์ ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร เพียรใจ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
53การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงณัฐพร อั้นสวัสดิ์
2. เด็กชายตวงสิทธิ์ สิงห์มณี
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
54การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87ทองชนะเลิศ1. นางสาวธัญญาเรศ เนาวราช
2. นายเศรษฐศรณ์ ไชยประเสริฐ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
55การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79เงิน4 1. นางสาวสุพัตรา เพชรบังเกิด
2. นายเศรษฐสรณ์ ไชยประเสริฐ
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
56การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายรัฐพล ทองลอง
2. นางสาวสุชัญญา นามไธสง
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
57การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงสุภาวดี เผยกลิ่น
2. เด็กหญิงอมรรัตน์ เหมือนเงิน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญนาวงศ์
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
58การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72เงิน8 1. นายณัฐพล พัฒนนิธิบูรณ์
2. นางสาวสุพักต์ศร ป้อมศิลา
1. นายกฤษณะ สาลีผล
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
59การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65ทองแดง5 1. นายยศพล กราวกระโทก
2. นายฤทธิเกียรติ์ ฤทธิ์กำลัง
3. นายวีรยุทธ เลิกนอก
1. นายสมชาย ขอกลาง
60ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 77.5เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงเก็จมณี เฉลิมพร
1. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
61ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0เข้าร่วม1. นางสาวณัฐมน ไชโย
1. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
62ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.8ทอง7 1. เด็กหญิงชลลดา ปรีเดช
1. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
63ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาววรรณธนา พัฒเจริญ
1. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
64ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.99ทองชนะเลิศ1. นางสาวแพรวนภา พิมลา
1. นางลภัสรดา อินทร์บำรุง
65ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงนรินทร ประทุมเทือง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์ คมขำหนัก
1. นางสาวนิด ใบบัว
2. นางลักษมี กามล
66ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60ทองแดง6 1. นางสาวกฤษณา เสนาฤทธิ์
2. นางสาวธีวรา อรรคราช
1. นางสาวนิด ใบบัว
67กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84ทอง10 1. เด็กหญิงทัดษิณา เลขะวัฒนะ
2. เด็กหญิงปรียาพร สร้อยพูล
3. เด็กหญิงสุวนันท์ พุ่มใหม
1. นายกมล ศรีแก้ว
2. นางสาวอนุช มนตรี
68กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85ทอง4 1. นางสาวชไมพร ซาซัย
2. นางสาวนฤมล อินทรโฆษิต
3. นางสาวสุนิดา อั้นสวัสดิ์
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
2. นางอัญชลี อินทรรักษา
69กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงมณเฑียร นวลแก้ว
2. เด็กชายเรวัต เภาหงษ์ทอง
1. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
2. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
70กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 67ทองแดง5 1. นายวุฒิชัย มารมย์
1. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
71กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์
2. เด็กหญิงอารียา หวะสุวรรณ์
1. นางกิติยา ผิวแตง
2. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล
72กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75เงิน5 1. นางสาวชัญญา บุญสะอาด
1. นางกิติยา ผิวแตง
73กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 60ทองแดง7 1. เด็กหญิงสุภาวดี เสนาเงิน
2. เด็กชายอนุวัต อ่อนน้อม
1. นางสาวอนุช มนตรี
74กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 60ทองแดง4 1. นางสาววัลภา ช่องจอหอ
1. นางสาวจารุดา เจริญสาร
75กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงมณฑิรา สิงขรณ์
1. นางรจนา โอภาส
76กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวจุรีพร อ่อนวิกิจ
1. นางรจนา โอภาส

Comments