ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

7. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค


6. ผลงานระดับชาติ 

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

4

1

0

0

รายละเอียดผลการแข่งขันสรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.384.5ทอง161. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กชายพิษณุ  มุ่งเติมกลาง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.692ทอง171. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
2. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
3. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
3ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.380.82ทอง191. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี
2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
4การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.678เงิน271. นางสาวชนัณญา  แต่งชาติ
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต
3. นายธณวัฒน์  หวังวิชา
4. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
5. นางสาวบุษบง  ฤทธิ์เอนก
6. นางสาวเพชรรี  หมื่นสีทา
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
5เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น91ทอง81. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 

5. สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ทอ

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

34

25

6

9


.......................................................................

สรุปตัวแทนระดับชาติ  ภาคเหนือ
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3100ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กชายพิษณุ  มุ่งเติมกลาง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
2. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
3. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
3ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี
2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
4การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต
2. นายธณวัฒน์  หวังวิชา
3. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
4. นางสาวบุษบง  ฤทธิ์เอนก
5. นางสาวยลลกัลณ์  จันทะเสน
6. นางสาวเพชรรี  หมื่นสีทา
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
5เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น90ทองชนะเลิศ1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
รวม1510


.......................................................................


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.366ทองแดง231. เด็กหญิงธนพร  ปรีเดช
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6-1-1. นางสาวนพรดา  ฟักนุช
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.390ทอง61. เด็กหญิงบุษยมาส  ธานีวงษ์
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.674เงิน111. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.360ทองแดง131. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประโยชน์
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
 
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.665ทองแดง71. นางสาวชลิตรา  เจิมทา
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.370เงิน161. เด็กหญิงมุกมณี  นาธิราช
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.685ทอง61. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
9ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3-1-1. นางสาวลลิตวดี  พรหมรินทร์
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
10ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.684ทอง41. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
11ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  บิดาทุม
 
1. นางสาวจารุดา   เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
12ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.687ทอง51. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง
2. นางสาวสุนิษา  นาเกลือ
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
13ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.378เงิน91. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเนตร
2. นางสาวศิรประภา  บุญใจ
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
14ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.670เงิน121. นางสาวอินธิชา  ปานคง
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.338เข้าร่วม171. เด็กหญิงชลธิชา  คงศิริ
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.670เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวปรียาพร  สร้อยพูล
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
17คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.687ทอง41. นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวสุภาวดี  น้ำดอกไม้
3. นางสาวเมทณี  มีภิปราย
 
1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
2. นางรจนา  โอภาส
 
18คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายภูธเนศ  พานแก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อาจมังกร
 
1. นางรจนา  โอภาส
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
19คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.680ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวหงษ์สุดา  เบ้าเฟื้อย
2. นายอนุวัต  อ่อนน้อม
 
1. นางรจนา  โอภาส
2. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
 
20คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.318เข้าร่วม151. เด็กหญิงสโรชา  สุนา
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
21คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.644เข้าร่วม91. นางสาวศิโรรัตน์  พุทธสอน
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
22คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3100ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กชายพิษณุ  มุ่งเติมกลาง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
23คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.665ทองแดง111. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเจริญ
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
24คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.330เข้าร่วม141. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หาดธรรม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
25วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.631เข้าร่วม121. นายธีรภัทร์  หลบหลีกพาล
2. นางสาวสุนิษา  คงศิริ
3. นางสาวเพชรอรุณ  กุนอก
 
1. นางศิริพร   บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
26วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.378เงิน71. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
3. เด็กหญิงอลิษา   เงินเถื่อน
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
2. นางศิริพร  บัวบาน
 
27วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.687ทอง41. นางสาวจันจิรา  มีภิปราย
2. นางสาวฉัตรวิไล  ธนพิพัฒน์กูล
3. นางสาวภาวิตา  สีตะระโส
 
1. นางศิริพร   บัวบาน
2. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
28วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.674เงิน61. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์
2. นายธนากร  ชูใจ
3. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
 
1. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
2. นายสมชาย  ขอกลาง
 
29วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.678.6เงิน51. นายอภิสิทธิ์  หล้าศิริ
2. นายไพศล  เบ้าเคลือบ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
 
30สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.379เงิน121. เด็กหญิงสุวนันท์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอนันตญา  ปานพรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใส
4. เด็กหญิงอารี  โพธิ์เอี่ยม
5. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง
 
1. นายชาตรี  พรมบุตร
2. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
 
31สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.382.15ทอง91. เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อชัย
 
1. นายชาตรี  พรมบุตร
 
32สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.692.1ทอง51. นางสาวณัฐญา  โพธิ์ศรี
 
1. นายชาตรี  พรมบุตร
 
33สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.383.25ทอง241. เด็กชายกวินท์  ขันหมาก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างนาค
 
1. นายชาตรี  พรมบุตร
2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
 
34สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.677.71เงิน121. นายธีรภัทร์  จาพร
2. นางสาวปิยวรรณ  หาระชอน
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
 
35สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.683.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขจุ่น
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  หมวกผัน
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  เณรแขก
5. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
6. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรมั่น
7. เด็กหญิงรพีพร  พลเดช
8. เด็กหญิงศุภารัตน์  ไชยคำมูล
9. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
10. เด็กหญิงเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
36สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.356เข้าร่วม231. เด็กชายกีรติ  น่วมโต
2. เด็กชายภูผา  หัสโต
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
37สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.669ทองแดง141. นายจิตรภาณุ  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวประภัสสร  ภู่นอก
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
2. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
 
38ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.377เงิน91. เด็กหญิงธณัฐฎา  เทพลาชา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
39ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.691ทอง51. นางสาวณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
40ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.378เงิน91. เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญเพ็ง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
41ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.678เงิน61. นางสาววิจิตรา  บุญเพ็ชร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
42ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.389ทอง41. เด็กหญิงปรารถนา  ชัยสูงเนิน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
43ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.691ทอง51. นางสาวอนุสรา  คำพันธ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
44ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.377เงิน61. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทคาด
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
45ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวนันทิวา  สุขจุ่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
46ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.392ทอง51. เด็กหญิงชนาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จอมทอง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร   สุพันสร
 
47ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.360ทองแดง121. เด็กหญิงปิยเนตร  รัตนโสภณ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
48ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.688ทอง51. นางสาวนพรดา  ฟักนุช
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
49ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.393ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุปผา
2. เด็กชายจักกฤษณ์  ตุ้มโท
3. เด็กหญิงสุมาลี  มั่นปาน
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร   สุพันสร
 
50ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
2. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
3. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
51ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6-1-1. นางสาวนันทิชา  เมินขุนทด
2. นายพงษ์พิชญ์  ร่วมทรัพย์
3. นายภราดร  เลี้ยงสำโรง
4. นายภูมินทร์  ไชยโรจน์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
2. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
52ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.375เงิน91. เด็กชายรัชพล  ศรีสำอางค์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
 
53ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.678เงิน101. เด็กชายวิษณุ  พุฒเถื่อน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
 
54ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.377เงิน181. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรกำแหง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
 
55ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.60เข้าร่วม1. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
 
56ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.680ทอง71. นางสาวสิริวิมล  ดวงประทุม
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
57ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.673เงิน151. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา 
 
58ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.376เงิน51. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดอนพล
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
59ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.671.5เงิน91. นายอมรเทพ  เจริญชัย
 
1. นางโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
60ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.334เข้าร่วม101. เด็กหญิงคัทลียา  หวังวิชา
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
61ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.645เข้าร่วม61. นางสาวสุดารัตน์  ภู่จักเพชร
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
62ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี
2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
63ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.682ทอง61. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
64คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.374เงิน51. เด็กหญิงธิติมา  หาดธรรม
2. เด็กหญิงรัชฎากร  บุญมา
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
65คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.380.43ทอง191. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
2. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
66คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.683.5ทอง91. นางสาวชิดชนก  ยอดอ่วม
2. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
67คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.675เงิน51. นายจิตพงษ์  เภตรา
2. นายธเนศ  ปรึกกระโทก
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
68คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.680ทอง61. นางสาวฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง
2. นางสาวอริสรา  เชียรดร
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
69คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.392ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญยศ
2. เด็กหญิงพรนภัส  คำตา
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
70คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.375เงิน61. เด็กชายราเชนทร์  เสริมศิริ
2. เด็กชายสุรเดช  ไชยบุญมา
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
71คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.685ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวรุ่งรัตน์  ้เคนเพชรแสง
2. นางสาวสุภาพร  สีสมุทร์
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
72คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.679เงิน41. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
2. นายสุรชัย  เผือกแพ้วพงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
73คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.676เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวน้ำทิพย์  รทธิพย์
2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ
3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
74คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวประภัสสร  แก้วรัตน์
2. นางสาวมาฤณี  คันธมาศ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
75การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นางสาวณัฏฐ์นรี  หัสโต
2. นายธณวัฒน์  หวังวิชา
3. นายธีรศักดิ์  รุ่งเผ่าพันธ์
4. นางสาวบุษบง  ฤทธิ์เอนก
5. นางสาวยลลกัลณ์  จันทะเสน
6. นางสาวเพชรรี  หมื่นสีทา
 
1. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
76การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.392ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  คำสิงห์
2. เด็กหญิงวริญญา  คำทนจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  หล้าถลา
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
77การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์
2. นางสาวรัตน์ติญา  ทองสุข
3. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
78การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.380ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงชาลิสา  พูนขุนทด
2. เด็กหญิงภาวิณี  กรรณลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
79เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น90ทองชนะเลิศ1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง

.......................................................................

4.

.......................................................................

3.ผลการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเครื่องกล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2561
  
ได้รับรางวัลความโดดเด่นในการเขียนโปรแกรม Scartch for Arduino จำนวน 1,000 บาท 
พร้อมอุปกรณ์ SOLAR POWER มูลค่า 2,800 บาท

                                     นักเรียน

1. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์  นักเรียนชั้น ม.5/1

2. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์ นักเรียนชั้น ม.5/1

3. นางสาวสุภาวดี น้ำดอกไม้  นักเรียนชั้น ม.6/1

4. นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุง  นักเรียนชั้น ม.6/1

                                    ครูผู้ฝึกสอน 

1. นางรจนา โอภาส

2.นางสาวบุญช่วย ภักดี

3.นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์

ได้รับรางวัลความโดดเด่นในการเขียนโปรแกรม Scartch for Arduino จำนวน 1,000 บาท 
พร้อมอุปกรณ์ SOLAR POWER มูลค่า 2,800 บาท

.....................................................

2.  ผลการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

                                   นักเรียน

1. นางสาวสุภาวดี น้ำดอกไม้  นักเรียนชั้น ม.6/1

2. นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุง  นักเรียนชั้น ม.6/1

3. นางสาวจันจิรา มีภิปราย  นักเรียนชั้น ม.6/1

                                  ครูผู้ฝึกสอน 

1. นางรจนา โอภาส

2.นางสาวบุญช่วย ภักดี


......................................................

1. ผลการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ(กลอนแปด) อินทรวิเชียรฉันท์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 40 

รางวัลชนะเลิศ 

    เด็กหญิงธนัชชา  พระขันธ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูผู้ฝึกสอน

    ครูอนุช มนตรี


Comments