ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

.......................................................................

3.ผลการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเครื่องกล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

  
ได้รับรางวัลความโดดเด่นในการเขียนโปรแกรม Scartch for Arduino จำนวน 1,000 บาท 
พร้อมอุปกรณ์ SOLAR POWER มูลค่า 2,800 บาท

                                     นักเรียน

1. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์  นักเรียนชั้น ม.5/1

2. นายชิษณุพงษ์  สีสมุทร์ นักเรียนชั้น ม.5/1

3. นางสาวสุภาวดี น้ำดอกไม้  นักเรียนชั้น ม.6/1

4. นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุง  นักเรียนชั้น ม.6/1

                                    ครูผู้ฝึกสอน 

1. นางรจนา โอภาส

2.นางสาวบุญช่วย ภักดี

3.นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์

ได้รับรางวัลความโดดเด่นในการเขียนโปรแกรม Scartch for Arduino จำนวน 1,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ SOLAR POWER มูลค่า 2,800 บาท

.....................................................

2.  ผลการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

                                   นักเรียน

1. นางสาวสุภาวดี น้ำดอกไม้  นักเรียนชั้น ม.6/1

2. นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุง  นักเรียนชั้น ม.6/1

3. นางสาวจันจิรา มีภิปราย  นักเรียนชั้น ม.6/1

                                  ครูผู้ฝึกสอน 

1. นางรจนา โอภาส

2.นางสาวบุญช่วย ภักดี


......................................................

1. ผลการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ(กลอนแปด) อินทรวิเชียรฉันท์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 40 

รางวัลชนะเลิศ 

    เด็กหญิงธนัชชา  พระขันธ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูผู้ฝึกสอน

    ครูอนุช มนตรี


Comments