ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ(กลอนแปด) อินทรวิเชียรฉันท์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 40 

รางวัลชนะเลิศ 

    เด็กหญิงธนัชชา  พระขันธ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูผู้ฝึกสอน

    ครูอนุช มนตรี


Comments