ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

1.

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

รายการ

รางวัล

นักเรียน

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวคัทลียา หวังวิชา

นางสาวอนุช มนตรี........................................................................................
2.  ระดับภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

3

0

2

0

รายละเอียดผลการแข่งขัน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.665ทองแดง381. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.385ทอง161. เด็กหญิงบุณยาพร  ประดุจพรม
2. เด็กหญิงปริณดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุภานัน  ขันทองทิพย์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
3คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.384ทอง61. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
4คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.662ทองแดง261. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์
2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ
3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
5หุ่นยนต์การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.687ทอง61. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
3. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
 
3.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 3

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 3 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

30

15

13

9


........................................................................................

สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 3 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
2ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม
2. เด็กหญิงปรินดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุภานัน  ขันทองทิพย์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
3คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.384ทองชนะเลิศ1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
4คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทองชนะเลิศ1. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์
2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ
3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
5หุ่นยนต์การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.685ทองชนะเลิศ1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
3. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
 
รวม128
........................................................................................

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 3 
ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.368ทองแดง141. เด็กหญิงธนพร  ปรีเดช
 
1. นางสาวจารุดา   เจริญสาร
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.662.67ทองแดง141. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักรเพชร
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
3ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.379เงิน51. เด็กหญิงบุษยมาส  ธานีวงษ์
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
4ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
 
5ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.391.14ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงมินตรา  คำมาตร์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
6ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.675เงิน71. นางสาวอัญรัตน์  พลเวช
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
7ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.30เข้าร่วม1. เด็กหญิงธณัชชา  พระขันธ์
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
8ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
9ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.371เงิน121. เด็กหญิงสุวนันท์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอนันตญา  ปานพรม
3. เด็กหญิงอารี  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางสาวปิยะมาศ  คงเพชรศักดิ์
 
10ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.670เงิน81. นางสาวพิมนภา  ยนตศาสตร์
2. นางสาวศศิวิมล  มุ้ยห้วยแก้ว
3. นางสาวสุธาทิพย์  สุขเกษม
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางสาวเพชรรัตน์  โนนไทย
 
11ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.361ทองแดง121. เด็กหญิงคัทลียา  หวังวิชา
2. เด็กหญิงณิชารีย์  จูมจันทร์
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
12ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.680ทอง61. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักรเพชร
2. นางสาวเมทนี  มีภิปราย
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
13ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.370เงิน71. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเนตร
2. เด็กหญิงศิรประภา  บุญใจ
 
1. นางสาวอนุช  มนตรี
2. นางสาวเพชรรัตน์  โนนไทย
 
14ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.680ทอง51. นางสาวปิ่นมณี  โกมลมุสิก
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.357เข้าร่วม161. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.666ทองแดง71. นางสาวอรอนงค์  บุญแสง
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
17คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.384.8ทอง51. นางสาวจิราวดี  ธานีวงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญครอง
3. นางสาวปนัดดา  แสงสุรินทร์
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
2. นางกิติยา  ผิวแตง
 
18คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.684.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวปภาวดี  พุฒนอก
3. นางสาวสุภาวดี  น้ำดอกไม้
 
1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
2. นางรจนา  โอภาส
 
19คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.370เงิน61. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภูเวียนวงค์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญเพ็ชร
 
1. นางรจนา  โอภาส
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
20คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.696.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวหงษ์สุดา  เบ้าเฟื้อย
2. นายอนุวัต  อ่อนน้อม
 
1. นางรจนา  โอภาส
2. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
 
21คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.330เข้าร่วม141. เด็กหญิงสโรชา  สุนา
 
1. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
22คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.632เข้าร่วม91. นางสาวศิโรรัตน์  พุทธสอน
 
1. นางรจนา  โอภาส
 
23คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.365ทองแดง121. เด็กชายนพพล  พร้าวสุข
2. เด็กชายภราดร  สุดใจ
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
24คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.337เข้าร่วม141. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หาดธรรม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
25วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.628เข้าร่วม151. นางสาวณัฐพร  เฉลยเนตร
2. นางสาวปรีญาพร  สร้อยพูล
3. นางสาวเพชรรัตน์  ลูกอินทร์
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
26วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.381ทอง41. เด็กหญิงบุศราคัม  คงคารักษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ทันประโยชน์
3. เด็กหญิงอลิษา  เงินเถื่อน
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
27วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.686ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจันจิรา  มีภิปราย
2. นางสาวฉัตรวิไล  ธนพิพัฒน์กูล
3. นางสาวภาวิตา  สีตะระโส
 
1. นางศิริพร  บัวบาน
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  วิทยาวโรจน์กิจ
 
28วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.682.3ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายศรันย์ธิวัฒน์  หวังวิชา
2. นายสุรชัย  กดสาพรมมา
3. นายโกวิทการ  กองผาสุก
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
 
29วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.686ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายศิโรจน์  พรรณทรัพย์
2. นายไพศล  เบ้าเคลือบ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
 
30สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.13ทอง51. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
2. นางสาวธนวิภา  เนียมแสง
3. นางสาวธิดารัตน์  นาโพธิ์
4. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
5. นางสาวสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นายชาตรี  พรมบุตร
2. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
31สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.682.17ทอง41. นายจีรศักดิ์  พันธุ์ประเสริฐ
2. นายธีรภัทร์  หลบหลีกพาล
3. นางสาวรัตน์ติยา  ทองสุข
4. นางสาววิชญาพร  ศิริทิพย์
5. นายเชตะวัน  แสงเรือง
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
32สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.377.71เงิน111. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชื้อชัย
 
1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
33สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.685.2ทอง101. นางสาวสิริกัลยา  ทองพวง
 
1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
34สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.381ทอง181. เด็กชายปรเมษ  วิสา
2. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง
 
1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
 
35สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.679.25เงิน121. นางสาวชนัฏดา  หมวกผัน
2. นายธีรภัทร์  จาพร
 
1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
2. นางสาวโสพิศ  ปิ่นป้อง
 
36สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.683.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หมวกผัน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เณรแขก
3. เด็กหญิงถิรพร  มูลที
4. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยสูงเนิน
5. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรมั่น
6. เด็กหญิงรพีพร  พลเดช
7. เด็กหญิงวรรณิภา  เรือนปัญจะ
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยคำมูล
9. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเจริญ
10. นางสาวเมยวี  เนตรพินิจ
 
1. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
2. นายสุริยัน  เต่าทอง
3. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
37สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.366ทองแดง91. เด็กชายกีรติ  น่วมโต
2. เด็กหญิงปภัสวรรณ  โพยนอก
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
2. นายสิปปนนท์  จันทร์แปลง
 
38สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.669ทองแดง91. นางสาวนพวรรณ  โพธิ์นอก
2. นางสาวปรารถนา  ทับพุ่ม
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
2. นายสุริยัน  เต่าทอง
 
39ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.391ทอง41. เด็กหญิงณัฐกุล  ยิ่งคำมั่น
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
40ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณัฐธิดา  หลีอินทร์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
41ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6-1-1. นางสาวปาริชาติ  วงษ์ดวง
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
42ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.365ทองแดง111. เด็กหญิงชลธิชา  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงมลทิชา  กริสดี
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
43ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.688ทอง111. นายจิตรภาณุ  กลิ่นเจิญ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
44ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม
2. เด็กหญิงปรินดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุภานัน  ขันทองทิพย์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
45ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.364ทองแดง141. เด็กชายรัชพล  ศรีสำอาง
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
46ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.375เงิน161. เด็กหญิงนันทิชา  เมินขุนทด
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
47ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.672เงิน111. นางสาวเบญจวรรณ์  โภคา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
48ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงปราถนา   ชัยสูงเนิน
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
49ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.371เงิน131. เด็กหญิงจันทร์ธิรา   คำสิงห์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
50ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.671เงิน101. นางสาวอรอนงค์  มุกดา
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
 
51ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.365ทองแดง71. เด็กชายรัชพล  ศรีสำอางค์
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
52ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.658เข้าร่วม81. นางสาวสุภาวดี  นำดอกไม้
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
53ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.328เข้าร่วม71. เด็กหญิงคัทลียา  หวังวิชา
 
1. นางสาวโสภา  ดอนต้มไพร
 
54ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.646.6เข้าร่วม71. นางสาวณัฐธิดา  หลีอินทร์
 
1. นางสาวโสภา  ดอนต้มไพร
 
55ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี
2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
2. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร
 
56ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายเรวัต  เภาหงษ์ทอง
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
57คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.380.8ทอง121. นายธนากร  ชูใจ
2. นายวรายุทธ์  กาเผือก
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
58คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.676.8เงิน61. นางสาวชิดชนก  ยอดอ่วม
2. นางสาวพิมลพรรณ  เณรอยู่
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
59คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.675เงิน61. นางสาวฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง
2. นางสาวอริสรา  เชียรดร
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
60คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.367ทองแดง101. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงสุมาลี  มั่นปาน
 
1. นายศราวุฒิ  ภาชะนัย
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
61คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.384ทองชนะเลิศ1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
62คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.366ทองแดง81. เด็กชายพัชรพล  เมืองจันทร์
2. เด็กชายสุพศิน  กดสาพรมมา
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
63คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.682ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวประภัสสร  แก้วรัตน์
2. นางสาวมาฤณี  คันธมาศ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
64คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.680ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายพงษ์พิชญ์  ร่วมทรัพย์
2. นายภูมินทร์  ไชยโรจน์
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
65คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.670เงิน51. นางสาวรุ่งรัตน์  เคนเพชรแสง
2. นางสาวสุภาพร  สีสมุทร์
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกมลาศ  งามจิตร
 
66คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทองชนะเลิศ1. นางสาวรินรดา  ไชยศรีจันทร์
2. นางสาวสุรัสสา  บุญนาวงศ
3. นางสาวอรพรรณ  เภดาร
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
67คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.660ทองแดง121. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. นางสาวธัญพร  เพียรใจ
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
68หุ่นยนต์การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.685ทองชนะเลิศ1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวชุลีพร  ฟักคำ
3. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. ดร.นฤมล  พึ่งกิจ
 
69การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.381ทอง111. เด็กหญิงชาลิสา  พูนขุนทด
2. เด็กหญิงปิยเนตร  รัตนโสภณ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นางสาวจารุดา  เจรญสาร
 
........................................................................................
Comments