OIT 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
OIT 1 : โครงสร้างหน่วยงาน– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

– ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
OIT 2 : ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

– ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย
ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
⭾ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
OIT 3 : อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด
OIT4 : แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงาน
ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น


– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
0IT5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
⭾ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง แสดงข้อมูลการติดต่อ
⭾ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง แผนที่ตั้งโรงเรียน ผ่าน Google Map
⭾ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง แผนผังภายในโรงเรียน
OIT6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⭾ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
OIT7 : ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
⭾ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
⭾ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
OIT8 : Q&A ( ถาม – ตอบ )– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม – ตอบ เป็นต้น

– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
OIT9 : Social Network– แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
การบริหารงานองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
OIT 10 : แผนดำเนินงานประจำปี– แสดงแผนนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ

– เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

– เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
OIT 11 : รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
*การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
OIT 12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงความผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การมใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย


– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
OIT 13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น


*การให้บริการ หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
OIT 14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไรเป็นต้น
OIT 15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565 เป็นต้น
OIT 16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ– แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564, 2565
OIT 17 : E-Service– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
การบริหารเงินงบประมาณองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
OIT 18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงแผนนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ


– เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
OIT 19 : รายงานการกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี

– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น

– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
OIT 20 : รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
OIT 21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
OIT 22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
OIT 23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น๐ จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน

( กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง )

– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
OIT 24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
OIT 25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล– แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

– เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน

– เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
OIT 26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น๐ เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามข้อ 025

– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
OIT 27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
OIT 28 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม
บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

– เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
การส่งเสริมความโปร่งใสองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
OIT 29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
OIT 30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
OIT 31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น ( กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน )

– เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565
OIT 32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
OIT 33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
OIT 34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
และนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )
– แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

– ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

– ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
⭾ หน้าเว็บไซต์
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
OIT 35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

– เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส

– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
OIT 36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำ– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
OIT 37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน๐ เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ OIT 36

– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
OIT 38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
OIT 39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
OIT 40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในรอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต

– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น

– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2565
OIT 41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

– ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตองค์ประกอบด้านข้อมูลหมายเหตุ
OIT 42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

– มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น
การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
OIT 43 : การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565