OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
- ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
- ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (1)
- ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
- ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
- ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
- ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
- ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Comments