OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
Comments