ม.6

ตารางจัดการเรียนการสอน  ทดลองเรียนออนไลน์  ระหว่างวันที่  18-31  พฤษภาคม  2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1    
เวลา 08.30-09.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30
คาบที่ 1 2 3   5 6
ทว33101 ว33245 ส33101 พักรับประทานอาหารกลางวัน พ33101 ว33101
  ครูจันทร์งาม ครูศิริพร ครูธนาพิชญ์ ครูพันทิพา ครูเชษฐา
ค33201 อ33101 พ33101 ศ33101 ง33101
  ครูรจนา ครูโสภา ครูพันทิพา ครูกมล ครูปริญญา
อ33101 ค33201 ว33205 ว33225 ว33245
  ครูโสภา ครูรจนา ครูสมชาย ครูณัฏฐ์ฤทัย ครูศิริพร
พฤ ทว33101 ค33201 ว33101 ว33103
  ครูจันทร์งาม ครูรจนา ครูเชษฐา ครูรุ่งนภา
ว33225 ว33205 ค33101 อ33201 ส33101
  ครูณัฏฐ์ฤทัย ครูสมชาย ครูรจนา ครูโสภา ครูธนาพิชญ์
ตารางจัดการเรียนการสอน  ทดลองเรียนออนไลน์  ระหว่างวันที่  18-31  พฤษภาคม  2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2    
เวลา 08.30-09.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30
คาบที่ 1 2 3   5 6
ว33101 พ33101 ศ33101 พักรับประทานอาหารกลางวัน ท33101 ส33101
  ครูเชษฐา ครูพันทิพา ครูวุฒิศักดิ์ ครูจันทร์งาม ครูธนาพิชญ์
ศ33101 พ33101 ส33103 ว33101 ว30289
  ครูวุฒิศักดิ์ ครูพันทิพา ครูธนาพิชญ์ ครูเชษฐา ครูนฤมล
ส33101 ท33101 ว33101 ว30289 ง33101
  ครูธนาพิชญ์ ครูจันทร์งาม ครูเชษฐา ครูนฤมล ครูปริญญา
พฤ ค33101 ว30289 อ33101 ว33101 ท33101
  ครูรจนา ครูนฤมล ครูโสภา ครูเชษฐา ครูจันทร์งาม
ส33101 ว33103 ว33101 ง33101
  ครูธนาพิชญ์ ครูรุ่งนภา ครูเชษฐา ครูปริญญา
Comments