ม.5

ตารางจัดการเรียนการสอน  ทดลองเรียนออนไลน์  ระหว่างวันที่  18-31  พฤษภาคม  2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1    
เวลา 08.30-09.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30
คาบที่ 1 2 3   5 6
ค32201 ว32103 พักรับประทานอาหารกลางวัน ว32101 อ32101
  ครูรจนา ครูรุ่งนภา ครูณัฏฐ์ฤทัย ครูโสภา
ท32101 ค32201 ว32243 ส32103 ว32101
  ครูจารุดา ครูรจนา ครูศิริพร ครูธนาพิชญ์ ครูณัฏฐ์ฤทัย
ว32223 อ32101 ค32201 พ32101 ว32201
  ครูณัฏฐ์ฤทัย ครูโสภา ครูรจนา ครูพันทิพา ครูสมชาย
พฤ ว32201 ศ32101 ว32243 ง32101 ส32101
  ครูสมชาย ครูกมล ครูศิริพร ครูปริญญา ครูธนาพิชญ์
อ32201 ท32101 พ32101 ส32101 ว32243
  ครูอัญญารัตน์ ครูจารุดา ครูพันทิพา ครูธนาพิชญ์ ครูศิริพร
ตารางจัดการเรียนการสอน  ทดลองเรียนออนไลน์  ระหว่างวันที่  18-31  พฤษภาคม  2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2    
เวลา 08.30-09.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30
คาบที่ 1 2 3   5 6
ค32101 ว32103 พักรับประทานอาหารกลางวัน ว32101 ท32201
  ครูบุญช่วย ครูรุ่งนภา ครูณัฏฐ์ฤทัย ครูจันทร์งาม
ท32101 อ32205 ค32101 ส32103 ว32101
  ครูจารุดา ครูโสภา ครูบุญช่วย ครูธนาพิชญ์ ครูณัฏฐ์ฤทัย
ค30205 ศ30203 พ32101 อ32205
    หลักการวาดภาพ    
  ครูบุญช่วย ครูกมล ครูพันทิพา ครูโสภา
พฤ อ32206 ศ32101 ท32201 ง32101 ส32101
  ครูโสภา ครูวุฒิศักดิ์ ครูจันทร์งาม ครูปริญญา ครูธนาพิชญ์
อ32206 ท32101 ท32101 ส32101 ค30205
  ครูโสภา ครูจารุดา ครูจารุดา ครูธนาพิชญ์ ครูบุญช่วย
Comments